Papyri.info

sign in

p.tebt.1.104 = HGV P.Tebt. 1 104 = Trismegistos 3740 = berkeley.apis.5 = chr.mitt.285DDbDP transcription: p.tebt.1.104 [xml]

92 BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.mitt.285] M.Chr. 285

r
(ἔτους) κβ Μεχ(εὶρ) ια. ὁμο(λογεῖ) Φιλίσκο(ς) Ἀπολλω(νίου) Πέρσης τῆ[ς ἐπιγο(νῆς)] Ἀπολλωνίαι τ(ῆι) καὶ Κελλαύθε(*)
Ἡρα(κλείδου) Περσ(ίνηι) μετὰ κυ(ρίου) τοῦ [ἀδελφοῦ] α[ὐτ(ῆς) Ἀ]πολ[λωνί]ου ἔχειν παρʼ α(ὐτῆς) εἰς χα(λκοῦ) ν̣ο̣μ̣(ίσματος) λό(γον) (τάλαντα) β καὶ (δραχμὰς) Δ
τὴν διωμο(λογημένην) αὐτῶι φερνὴ̣(ν) [ὑπ]ὲ̣ρ [αὐ]τ̣ῆ̣[ς] Ἀπ[ο]λλω(νίας), ἐὰν ε[  ̣  ̣  ̣] τ̣ὴ̣ν̣ φερνὴ(ν)   ̣ανεκ̣ικ̣(  )
οτ̣ο̣λ(  ). [συ(γγραφοφύλαξ)] Διονύ(σιος).
——
5(hand 2) βασιλεύοντος Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣ [καὶ Ἀλεξ]ά̣ν̣[δρου θεοῦ Φι]λομήτορος ἔτους δευτέρου
καὶ εἰκοστοῦ ἐφʼ [ἱε]ρ[έως Ἀλεξάνδρου κα]ὶ̣ τῶ̣[ν] ἄλλ[ω]ν τῶν [γρ]αφομένων ἐν
Ἀλεξανδρείαι μηνὸς Ξανδικ[ο]ῦ ἑνδεκάτηι Μ[εχεὶ]ρ ἑνδεκάτηι
ἐν Κερκεοσίρει τῆς Πολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρ[σινοί]του νομοῦ. ὁμολογεῖ
Φιλίσκος Ἀπολλωνίο[υ] Π[έρσ]ης τῆς ἐπιγονῆς Ἀπολλωνίαι τῆι
10καὶ Κελλαύθει̣ Ἡρακλε[ίδου] Περσίνηι μετὰ κ[υρί]ου τοῦ ἑαυτῆς
δαλφοῦ(*) Ἀπολλωνίου ἔ[χει]ν παρʼ [α]ὐτῆς εἰς χαλκοῦ νομίσ-
ματος λόγον τάλαντα δύο καὶ δραχμὰς τετρακισχιλία[ς] τὴν διω-
μολογημένην αὐτῶι φερνὴν ὑπὲρ αὐτῆς Ἀπολλωνίας. [ἔ]στω δὲ
Ἀπολλωνίαι(*) π[α]ρὰ Φιλίσκωι πειθαρχοῦσα α[ὐ]τοῦ ὡς προσῆ[κό]ν ἐστιν
15γυναῖκα ἀνδρός, κυρεύουσαν(*) μετʼ αὐτοῦ κοινῇ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς.
τὰ δὲ [δ]έοντα π̣[ά]ντα καὶ τὸν [ἱμ]ατισμὸν καὶ τἆλλα(*) ὅσα προσήκει γυναικὶ
γαμετῆι παρεχέσθω Φιλίσκος Ἀπολλωνίαν(*) ἐνδημῶν καὶ ἀποδημῶν
κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καὶ μὴ ἐξέστω Φιλίσκωι
γυναῖκα ἄλλην ἐπ[α]γ̣[α]γ̣έ̣σ̣θ̣α̣ι̣ ἀ̣λ̣λὰ Ἀπολλωνίαν μηδὲ παλλακὴν μηδὲ
20π̣[αιδ]ικὸν ἔχειν μηδ[ὲ τεκνο]π̣οιεῖσθαι ἐξ ἄλλης γυναικὸς ζώσ[η]ς
Ἀπ[ο]λλωνίας μηδʼ ἄλλην [οἰκία]ν̣ οἰκ̣εῖν ἧς οὐ κυριεύσει Ἀπολλωνίαι(*)
μηδʼ ἐγβάλλειν μηδὲ ὑ̣β̣[ρίζ]ε[ι]ν μηδὲ κακουχεῖν \αὐτὴν/ μηδὲ τῶν ὑπαρ-
χόντων μηθὲν ἐξαλλοτ[ρ]ιοῦν ἐπʼ ἀδικίαι τῆι Ἀπολλωνίαι. ἐὰν δέ τι
τούτων ἐπιδειχθῆι ποιῶν ἢ τὰ δέοντα ἢ τὸν ἱματισμὸν ἢ τἆλλα(*)
25μὴ παρέχῃ αὐτῆι καθὰ γέγραπται ἀποτεισάτωι(*) Φιλίσκος Ἀπολλωνίαι
παραχρῆμα τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντα καὶ τὰ[ς] τετρακισχιλίας δραχμὰς
τοῦ χαλκοῦ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ μηδὲ Ἀπολλωνίαι ἐξέστω ἀπόκοιτον μη[δὲ]
ἀφήμερον \γίνεσθαι/ ἀπὸ τῆς Φιλίσκου οἰκίας ἄνευ τῆς Φιλίσκου γνώ[μ]ης μηδʼ ἄλλω[ι]
ἀνδρ[ὶ] συνεῖναι μηδὲ φθε[ί]ρειν τὸν κοινὸν οἶκον μηδὲ αἰσχύνεσ̣θ̣[αι]
30Φιλίσκον ὅσα φέρει ἀνδρὶ αἰσχύνειν(*). ἐὰν δὲ Ἀπολλωνία ἑ̣κ̣οῦσα β̣ο̣ύ̣λ̣η̣[ται]
ἀπαλλάσσεσθαι ἀπὸ Φιλίσκου ἀποδότω αὐτῆι Φιλίσκος τὴν φερνὴν ἁ̣π̣[λῆν]
ἐ[ν] ἡμέραις δέκα ἀφʼ ἧς ἐὰ[ν ἀπ]αιτηθῆι. ἐὰν δὲ
μὴ ἀπ[ο]δῷ καθʼ καθὰ(*) γέγραπ[ται]
[ἀπ]ο[τ]εισάτω αὐτῆι παραχρῆμα ἧν εἴληφεν ἡμι[όλ]ιον τ̣ὴ[ν] φ̣ερνήν.
35μάρτυρες Διονύσιος Πάτρ̣ω̣ν̣ος Διονύσιος Ἑρμαίσκου Θέων Πτολεμαίου
Δίδυμος Πτολεμαίου Διονύσιος Διονυσίου Ἡράκλειος Διοκλ[έους] ο[ἱ] ἓξ Μακεδόνες
τ[ῆ]ς ἐπιγονῆς. συγγραφοφύλαξ Διονύσιος.
(hand 3) Φιλίσκ[ος] Ἀπολλωνίου Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς
ὁμολογῶ ἔχειν τὴν φερνὴν τὰ δύο τάλαντ[α]
40κ[αὶ τὰς τε]τρακισχιλίας δραχμὰς τ̣ο̣ῦ̣ χαλκοῦ καθότι προγέγραπται καὶ τέθιμαι(*)
[τὴν συγγρα]φὴν κυ[ρία]ν παρὰ Διο[νυ]σίωι(*). ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Διονύσιος Ἑρμαίσκ[ου]
[ὁ προγεγραμμένος διὰ τ]ὸ αὐτὸν μὴ ἐπίστασθ[αι γρά]μματα.
(hand 4) Διονύσιος ἔχω κυρίαν.
(hand 2) ἔτους κβ Μεχεὶρ ια πέπ(τωκεν)(*) εἰς ἀναγρ(αφήν).
v
Ἀπ[ολ]λωνίας [εἰ]ς̣(*) Φ̣ι̣[λ]ίσκον
ὁμο(λογία) γάμου κ̣εχ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣κ̣οιν̣.
45⁦ vac. ? ⁩
45Ἀπολλωνίας
Φιλίσκου
Ἀπολλωνίου
Διονυσίου
Θέωνος
Διονυσίο[υ]
Ἡ̣ρ̣ακλείους
Διδύμου
Διονυσίου
(perpendicular) 45,ms [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣περιγ̣ις(  )

Apparatus


^ r.1. l. Κελλαύθε<ι>
^ r.11. l. <ἀ>δελφοῦ
^ r.14. l. Ἀπολλωνία
^ r.15. l. κυρ<ι>εύουσαν
^ r.16. l. τὰ ἄλλα
^ r.17. l. Ἀπολλωνίαι
^ r.21. l. Ἀπολλωνία
^ r.24. l. τὰ ἄλλα
^ r.25. l. ἀποτεισάτω
^ r.30. l. αἰσχύνην
^ r.33. l. ἃ
^ r.40. l. τέθειμαι, BL 1.424 : ποιμαι (l. ποι<ήσο>μαι) prev. ed.
^ r.41. BL 1.424 : [περὶ τὴν φερ]ν̣ὴ̣ν κα[θότ]ι παραδε  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ι prev. ed.
^ r.44. BL 1.424 : τέτ(ακται) prev. ed.
^ v.43. BL 1.424 : [πρὸ]ς̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

The 22nd year, Mecheir 11. Philiskos son of Apollonios, a Persian of the Epigone, acknowledges to Apollonia also called Kellauthis, daughter of Herakleides, Persian, with her guardian her brother Apollonios, that he has received from her in copper money 2 talents 4000 drachmas, the amount of the dowry for Apollonia agreed upon with him � The keeper of the contract is Dionysios. In the twenty-second year of the reign of Ptolemy also called Alexander, the god Philometor, in the priesthood of the priest of Alexander and the rest as is written in Alexandria, the eleventh of the month Xandikos which is the eleventh of Mecheir, at Kerkeosiris in the division of Polemon of the Arsinoite nome. Philiskos son of Apollonios, Persian of the Epigone, acknowledges to Apollonia also called Kellauthis, daughter of Herakleides, Persian, with her guardian her brother Apollonios, that he has received from her in copper money 2 talents 4000 drachmas, the dowry for Apollonia agreed upon with him. Apollonia shall remain with Philiskos, obeying him as a wife should her husband, owning their property in common with him. Philiskos shall supply to Apollonia all necessaries and clothing and whatever is proper for a wedded wife, whether he is at home or abroad, so far as their property shall admit. It shall not be lawful for Philiskos to bring in any other wife but Apollonia, nor to keep a concubine or lover, nor to beget children by another woman in Apollonia's lifetime, nor to live in another house over which Apollonia is not mistress, nor to eject or insult or ill-treat her, nor to alienate any of their property to Apollonia's disadvantage. If he is shown to be doing any of these things, or does not supply her with necessaries and clothing and the rest as has been said, Philiskos shall forfeit forthwith to Apollonia the dowry of 2 talents 4000 drachmas of copper. In the same way it shall not be lawful for Apollonia to spend the night or day away from the house of Philiskos without Philiskos' consent or to have intercourse with another man or to ruin the common household or to bring shame upon Philiskos in anything that causes a husband shame. If Apollonia wishes of her own will to separate from Philiskos, Philiskos shall repay her the bare dowry within ten days from the day it is demanded back. If he does not repay it as has been stated, he shall forthwith forfeit the dowry he has received increased by one half. The witnesses are: Dionysios son of Patron Dionysios son of Hermaiskos Theon son of Ptolemaios Didymos son of Ptolemaios Dionysios son of Dionysios Herakleios son of Diokles, all six Macedonians of the Epigone; the keeper of the contract is Dionysios. (2nd h.) I, Philiskos son of Apollonios, Persian of the Epigone, acknowledge the receipt of the dowry, the 2 talents 4000 drachmas of copper, as above written, and I will act with regard to the dowry as � I, Dionysios son of Hermaiskos, the aforesaid, wrote for him as he was illiterate. (3rd h.) I, Dionysios, have received (the contract) being valid. (1st h.) Registered in the 22nd year, Mecheir 11.