Papyri.info

sign in

p.tebt.3.1.700 = HGV P.Tebt. 3 .1 700 = Trismegistos 5311 = berkeley.apis.941 = berkeley.apis.938 = berkeley.apis.940 = berkeley.apis.939DDbDP transcription: p.tebt.3.1.700 [xml]

124 BC Tebtynis

1
[ἔτους μϛ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πέπτωκεν ἐ]πὶ τὴν ἐν Κρ[οκοδίλων πόλει τρά(πεζαν)]
[Διονυσίωι τρα(πεζίτηι) ὥστε βασιλεῖ εἰς τὸν κε]χωρισμένο[ν λόγον τῶν λημ-]
[μάτων παρʼ Ἀμμωνίου κατὰ τὴν ὑ]ποκειμένην̣ [διαγραφὴν χα(λκοῦ) πρὸς]
[ἀργ(ύριον(?)) τά(λαντα) ε, ⁦ -ca.?- ⁩] τέ(λος) Γ, (ἑξηκοστῆς) φ, (χιλιοστῆς) [λ.]
5[Θέων Διονυσίωι χαίρειν. δεξ]άμενος π̣[αρʼ Ἀμμωνίου συνυπο-]
[γράφοντος Ἰσχυρίωνος] τ̣ο̣ῦ̣ βα(σιλικοῦ) γ̣ρ̣(αμματέως) χα(λκοῦ) πρ(ὸς) [ἀργ(ύριον) τά(λαντα) ε καὶ τὴν]
[(δεκάτην) καὶ τἆλλα(*) τὰ καθήκο]ν̣τα ἀνένεγκʼ εἰς τ[ὸ βασιλικὸν κατὰ τὴν]
[ὑποκειμένην δια]γραφήν. ἔρρωσο. (ἔτους) μ[ϛ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[βασιλεῖ καὶ βασιλίσσηι Ἀμμ]ώνιος Ταυρίνου τ[ῶν κατοικούντων]
10[ἐν Ὀξυρύγχοις τῆς] Πολέμωνος μερίδ[ος εἰς τιμὴν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[- ca.15 -]  ̣ συνόδου ἐ̣ν̣ ἱερᾷ γ[ῆι τῆς οὔσης περὶ τὴν]
[αὐτὴν κωμὴν ἐμβρ]όχου ἐν δυσὶ σφραγῖσι [ἀρ(ο)υ(ρῶν) κη, γείτονες τῆς μὲν (πρώτης)]
[νότου   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, ἀπ]ηλιώτου τῆς ὀρεινῆς δ[ιώρυγος ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τῶν μ]ετόχων φοινικών, [βορρὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.11 - λι]βὸς ὀρεινὴ διῶρυξ [⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣ τῆς δὲ δευτέρας] γείτονες νότου   ̣[⁦ -ca.?- ⁩ βορρᾶ ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.12 - ἀπη]λ̣ι̣ώτου Ἰσιεῖον κ[αὶ ⁦ -ca.?- ⁩ λιβὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 -]  ̣ε̣λ̣άβομε̣ν̣ ἐκ̣  ̣ε̣κ̣[- ca.9 - διὰ Φιλί-]
[νου τῶν (πρώτων) φίλ(ων) καὶ στρα(τηγοῦ)] κ̣α̣ὶ̣ γραμμα[τέως τοῦ - ca.12 -]
20[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λογιστηρί]ου ἀπὸ τοῦ ὑ̣[ποκειμένου προστάγματος ⁦ -ca.?- ⁩]
[τοῦ ἐκκειμένου] ἐν Κροκοδίλων [πόλει τῆι β τοῦ Θωὺθ τοῦ μϛ (ἔτους).(?)]
[βασιλέων προστα]ξάντων. θε[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.15 - ἐ]π̣ὶ̣ τῶν ἰδίων   ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
2
25[- ca.36 - ο]υς ἀλλὰ καὶ εἰς γυμνασιαρχίας καὶ
[- ca.35 -]  ̣ους τὰ ἐκ πλείονος χρόνου καὶ διὰ
[- ca.35 -]ε̣τι συνλελεγμένα οὓς ἴδια ἐξαργυρι-
[- ca.36 -]τ̣αμένους τὸν λοιπὸν τοῦ ζῆν
[χρόνον - ca.29 -]η̣ρίων ἐλαττωμένους διὰ τὴν
30[- ca.33 - σπο]υ̣δὴν τῶν ἡγουμένων καὶ τῶν
[- ca.36 -]των ὥστʼ ἐκ τοῦ τοιούτου μηδεπότ̣ε̣
[- ca.36 -]ι̣τυγχάνειν, πάντων δὲ τὰ ἴδια̣
[- ca.35 -]ν̣ομένας παραγγελίας καὶ συνλόγους
[- ca.36 -]ούμενοι εἰς εὐδίαν πάντας ἀπο  ̣  ̣  ̣
35[- ca.36 -]ς περιαιρεθέντων πρὸς τὸ καὶ τῆ̣ς̣
[- ca.35 -]μ̣ένης ἀπερισπάστους γενηθέν[τα]ς̣
[- ca.29 - προστετά]χαμεν τὰ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γυμνάσια
[καὶ - ca.21 - καὶ πολιτεύμα]τα καὶ συνόδους ἐκδιοικεῖν ἀν̣α
[- ca.35 -]  ̣γεσθαι πλὴν τοῦ προτέρου πολιτικοῦ
40[- ca.32 - καὶ] κατὰ τὴν χώραν γενηθῆναι ὅσα μὲν
[- ca.25 - προστετάχα]μεν διὰ τοῦ προεκκειμένου ἐν τῶι
[  ̣  ̣ (ἔτει(?)) προστάγματος - ca.20 - τ]οὺς ἔχοντάς τι τῶν ἐν τῶι Ἀρσινοΐτηι
[νομῶι γυμνασίων καὶ - ca.10 - καὶ συνόδ]ω̣ν καὶ πολιτευμάτων ἀπογράφεσθαι
[- ca.18 - ἐν ἡμέραις τριάκοντα ] ἀφʼ ἧς ἂν ἡμέρας τὸ πρόσταγμα
45[ἐκτεθῆι καὶ - ca.26 -]ν ἐν ἄλλαις πέντε , τοὺς δὲ γυμνα-
[σιάρχους καὶ - ca.25 -] καὶ ἐγλο̣γ̣[ι]σ̣τὰς καὶ [ο]ἰ̣κ̣[ον]ό̣μους καὶ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τοὺς ἄλλους πάντας τοὺς ἔχοντ]άς τι τῶν τοιούτων   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ν̣αι
[- ca.23 - ἐν ἄλλαις ἡμέρα]ι̣ς̣ πέντε καὶ ἀναφέρειν ἐν ταῖς
[- ca.13 - τὸν δὲ μὴ οὕτω ποιήσαντα θαν]άτωι ἔνοχον εἶναι· μηνύειν δὲ
50[τὸν βουλόμ]ε̣[νον - ca.22 -]ε̣ίου ἐφʼ ὧι ὁ μὲν ἐλεύθερος λήψεται
[τῆς τ]ο̣ῦ̣ ἐνσχεθησομένου οὐσίας τὸ τρίτον μέρος, ὁ δὲ δοῦλος ἐλεύθερος ἔσται καὶ
[προσ]λήψεται τὸ ἕκτον. τοῖς δὲ προσελευσομένοις πρὸς τοὺς [ἀγορασμοὺς]
3
τῶν προκειμένων αἱ δ[ιαγραφαὶ ἐγδοθήσονται ἐκ τ]οῦ
βασιλικοῦ, καὶ ἐξέσται α[ὐτοῖς χρῆσθαί τε καὶ οἰκον]ο-
55μεῖν ἀνυπευθύνοις οὖ[σιν. ⁦ -ca.?- ⁩]
——
πρὸς ἃ καὶ Ἰσχυρίωνος τ[οῦ βασιλικοῦ γραμματέω]ς̣
ἐπιδόντος τὰς γραφὰς ὡ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀνενηνοχέναι]
τοὺς κωμογραμματέ[ας διὰ τῶν - ca.13 -]ων
ὑπάρχειν τοῖς προκει[μένοις τὰς προκειμένας]
60ἐμβρόχου ἀρ(ο)ύ(ρας) κη ὧ̣[ν - ca.12 - εἶναι τὴν]
ἀξί(αν) τά(λαντα) β̣ ω καὶ ἄλλω̣[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ τά(λαντα) β̣ Εσ, (γίνεται) τά(λαντα) ε,]
καθὰ καὶ προτεθῆναι(*) εἰ̣[ς πρᾶσιν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πωλουμένων]
ἅμα τοῖς ἄλλοις διὰ τοῦ π[αρʼ ἡμῶν ⁦ -ca.?- ⁩ ἐν Κροκο-]
δίλων πόλει ἐπὶ τοῦ δρό[μου ⁦ -ca.?- ⁩ συμ-]
65παρόντων Ἀμβροσίου π̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν τοῖς (πρώτοις) φίλ(οις), Εὐβίου τ̣[οῦ πρὸς τῆι στρατηγίαι]
τεταγμένου καὶ ἐπὶ τῶ̣[ν προσόδων τοῦ Ἀρσινοΐτου (?)⁦ -ca.?- ⁩]
Πτολεμαίου Ἀσκληπι[άδου ⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν τοῖς πρώτοις φίλοις [⁦ -ca.?- ⁩]
70τοῦ συγγενοῦς καὶ ὑπομν[ηματογράφου ⁦ -ca.?- ⁩]
Θηραμένου Ἀττίνου τ[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἰσχυρίωνος τοῦ βασιλι[κοῦ γραμματέως καὶ ἄλλων]
πλειόνων διὰ κήρυκ[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
ὑποστῆναι πρὸ Ἀνδρον[ίκου ⁦ -ca.?- ⁩]
75ἀκολούθως, τούτου δὲ μ̣[ὴ παραγενομένου ἐκυρώθη(?)]
Ἀμμώνιος ὁ προγεγραμ[μένος ἐφʼ ὧι παραλαβόντα]
διαγραφὴν ἀκολούθως τ̣[οῖς διὰ τοῦ προστάγματος]
διασαφουμένοις τάξα̣[σθαι ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣α γ̣ῆς τιμὴν̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
4
80ἔτους μϛ Παχὼν δ. πέπτωκεν ἐπὶ τὴ[ν ἐν Κροκοδίλων πόλει τράπεζαν]
Διονυσίωι τραπεζίτηι ὥστε βασιλεῖ εἰς τὸ̣[ν κεχωρισμένον λόγον τῶν λήμ-]
μάτων παρʼ Ἀμμωνίου κατὰ τὴν ὑποκειμέ[νην διαγραφὴν χα(λκοῦ) πρ(ὸς) ἀργ(ύριον) τά(λαντα) ζ,]
τέλος Δσ, (ἑξηκοστῆς) ψ, (χιλιοστῆς) μβ. [⁦ -ca.?- ⁩]
——
Θέων Διονυσίωι χαίρειν. δεξάμε[νος παρʼ Ἀμμωνίου συνυπογράφοντος]
85Ἰσχυρίωνος τοῦ βασιλικοῦ γραμματέως χα(λκοῦ) [πρ(ὸς) ἀργ(ύριον) τά(λαντα) ζ καὶ τὴν (δεκάτην) καὶ τἆλλα(*) τὰ κα-]
θήκοντʼ εἰς τὸ βασιλικὸν κατὰ τὴν ὑποκε[ιμένην διαγραφὴν ἀνένεγκε.]
——
[ἔρρωσο. (ἔτους) μϛ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
βασιλεῖ καὶ βασιλίσσηι Ἀμμώνιος [Ταυρίνου τῶν κατοικούντων]
ἐν Ὀξυρύγχοις τῆς Πολέμων[ος μερίδος εἰς τιμὴν - ca.11 -]
90τοῦ ὄντος περὶ τὴν αὐτὴν [κώμην ἀρ(ο(?))υ(ρῶν)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, γείτονες νότου]
Σαράπιδος θεοῦ ἱερὰ γηι(*), βορρᾶ [- ca.20 - , ἀπηλιώ-]
του Πετοσίριος καὶ Τιμοῦς χέρ[σος, λιβὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, καὶ τῆς οὔσης]
περὶ τὴν αὐτὴν κώμην ἐν ἱερᾷ γῆι [χέρσου ἀρ(ο)υ(ρῶν) ι, ἧς γείτονες νότου]
Ἀματόκου (ἑκατοντάρουρος) κλ(ῆρος), βορρᾶ διῶρυξ, ἀπη[λιώτου - ca.17 -]
95τοῦ Ἀπολλωνίου παράδεισος ἔρημ[ος, λιβὸς ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀνὰ μέσον ὄντος ἐξαγωγοῦ, καθ[ὰ καὶ προετέθησαν εἰς πρᾶσιν διὰ]
Φιλίνου τῶν (πρώτων) φίλ(ων) καὶ στρα(τηγοῦ) καὶ γραμ[ματέως τοῦ - ca.14 -]
λογιστηρίου ἀπὸ τοῦ ἐκκειμένου προ[στάγματος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐν Κροκο-]
δίλων πόλει τῆι β τοῦ Θωὺθ τοῦ μ[ϛ(?) ἔτους.(?)]
——
100ὑπέκειτο καὶ ἀντίγραφον τοῦ προστάγμ[ατος. ⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς ὃ καὶ Ἰσχυρίωνος τοῦ βασιλικοῦ γρ[αμματέως ἐπιδόντος τὰς γραφὰς]
ἐδήλου ἀνενηνοχέναι τοὺς κωμογρα̣μ̣[ματέας διὰ τῶν   ̣  ̣  ̣  ̣ων ὑπάρχειν]
τοῖς προκειμένοις τὸν προκείμενον [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ οὗ εἶναι τὴν ἀξί(αν) τά(λαντα) δ Γ]
καὶ τῆς χέρσου ἀρ(ο)υ(ρῶν) ι τά(λαντα) β Γ, (γίνεται) [τά(λαντα) ζ, - ca.22 -]
105πωλουμένων ἅμα τοῖς ἄλλοις διὰ [τοῦ παρʼ ἡμῶν ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3.62. corr. ex προτεθεναι
^ 4.91. l. γῆ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(lines 1-8): The 46th year (month, day). Paid into the bank at Krokodilon polis to Dionusios, banker, to the king's credit for the separate account of receipts, from Ammonios in accordance with the appended statement, 5 talents of copper on the silver standard, tax 3000 drachmas, for the sixtieth 500 dr., for the thousandth 30 dr. Theon to Dionusios, greeting. Receive from Ammonios, Ischurion the basilikos grammateus countersigning, 5 talents of copper on the silver standard and the tenth (?) and other proper taxes, and pay over to the royal treasury, in accordance with the appended statement. The 46th year ... (Then follows a copy of the document from Ammonios).

APIS Translation (English)

(lines 1-8): The 46th year, Pachon 4. Paid into the bank at Krokodilon polis to Dionusios, banker, to the king's credit for the separate account of receipts, from Ammonios in accordance with the appended statement, 7 talents of copper on the silver standard, tax 4200 drachmas, for the sixtieth 700 dr., for the thousandth 42 dr. Theon to Dionusios, greeting. Receive from Ammonios, Ischurion the basilikos grammateus countersigning, 7 talents of copper on the silver standard and the tenth (?) and other proper taxes, and pay over to the royal treasury, in accordance with the appended statement. The 46th year ... (Then follows a copy of the document from Ammonios).