Papyri.info

sign in

p.mich.2.121r = HGV P.Mich. 2 121 R = Trismegistos 11964 = michigan.apis.2748 = michigan.apis.2761 = michigan.apis.2751 = michigan.apis.2758 = michigan.apis.2705 = michigan.apis.2728 = michigan.apis.2738 = michigan.apis.2711 = michigan.apis.2764 = michigan.apis.2735 = michigan.apis.2718 = michigan.apis.2765 = michigan.apis.2731 = michigan.apis.2715 = michigan.apis.2734 = michigan.apis.2732 = michigan.apis.2710 = michigan.apis.2716 = michigan.apis.2752 = michigan.apis.2707 = michigan.apis.2755 = michigan.apis.2744 = michigan.apis.2757 = michigan.apis.2717 = michigan.apis.2730 = michigan.apis.2733 = michigan.apis.2756 = michigan.apis.2749 = michigan.apis.2725 = michigan.apis.2745 = michigan.apis.2719 = michigan.apis.2759 = michigan.apis.2708 = michigan.apis.2706 = michigan.apis.2729 = michigan.apis.2742 = michigan.apis.2704 = michigan.apis.2720 = michigan.apis.2740 = michigan.apis.2726 = michigan.apis.2741 = michigan.apis.2723 = michigan.apis.2743 = michigan.apis.2724 = michigan.apis.2746 = michigan.apis.2760 = michigan.apis.2737 = michigan.apis.2763 = michigan.apis.2713 = michigan.apis.2727 = michigan.apis.2712 = michigan.apis.2753 = michigan.apis.2747 = michigan.apis.2709 = michigan.apis.2714 = michigan.apis.2736 = michigan.apis.2722 = michigan.apis.2750 = michigan.apis.2721 = michigan.apis.2762 = michigan.apis.2739DDbDP transcription: p.mich.2.121r [xml]

AD 42 Tebtynis
[Reprinted from: sb.3.6705] SB3,6705

r
1,i
[⁦ -ca.?- ⁩ Μ]αρεψῆ(μις) Πεσούρ(ιος)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) (πρώτῳ) χιρὸ(ς)(*) ἀριστερ(ᾶς) καὶ Μαρεπκ(έμις) Μαρεπκ(έμιος) ὡς (ἐτῶν) νδ ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ)
[⁦ -ca.?- ⁩ ]νομῶ(ν) ἢ ὅσων ἐὰν ὦσιν ἀρ(ουρῶν) ἐν μιᾷ σφραγῖδ(ι) περὶ τῆ(ς) αὐτῆ(ς) κώμη(ς) Τεβτύνε(ως) (πρότερον) Ἡρακ(  ) το(ῦ) Δημη(τρίου)
[⁦ -ca.?- ⁩] εἰς ἔτηι(*) τρία ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος β (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]α ἐπὶ τὴν ἀποδεδιγμένη(ν)(*) δημοσίαν τράπ(εζαν) ὁ Γαλάτης καθʼ(*) ἔτος ἐν μηνὶ Ἀγριππηνήου, τῶν δὲ
1,ii
[⁦ -ca.?- ⁩ δι]ὰ χιρὸ(ς)(*) ἐξ ο(ἴκου) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) κ καὶ ἀντὶ τῶν τούτω(ν) τόκ(ων) ἐνοικ(ίσειν) αὐτὸν Ὀρσενο(ῦφιν) Ὥρου καὶ τοὺς παρʼ αὐτο(ῦ) καὶ οὓς
[⁦ -ca.?- ⁩ ]κη(ς) καὶ μετὰ τὸ(ν) χρόνο(ν) καὶ το(ῦ) ἀργυ(ρίου). ὑπογρ(αφεὺς) τοῦ ὁμο(λογοῦντος) Ὀννό(φρις) Μαρσισούχο(υ) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) ἀστρ(αγάλῳ) ποδ(ὸς) δε(ξιοῦ), τοῦ ἄλλου
1,iii
[⁦ -ca.?- ⁩] αὐτοῖς πώλοις ὄνον ἄρσενον πῶλον ἄβολον μυόχρουν τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον(*) καὶ ἀπέχ(ειν) 1,iv
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀν]αποριφο(*) καὶ ἀπέχι(ν)(*) τὴν τιμὴ(ν) καὶ βεβαιοῖ. ὑπογρ(αφεὺς) τοῦ ὁμο(λογοῦντος) Εὔτυχο(ς) Εὐτύχο(υ) ὡς (ἐτῶν) νβ ο(ὐλὴ) ἀστραγ(άλῳ) ποδ(ὸς) δε(ξιοῦ). τʼ ἄλλʼ ἀκλούθως(*). 1,v
[⁦ -ca.?- ⁩] δη(μοσίου) ἐδάφο(υς) ἀρουρ(ῶν) δ ἤ ὅσων ἐὰν ὦ(σιν) ἐπὶ τῇ μεγάλῃ ὁδῷ νότο(ν) πρὸ(ς) βορρᾶ μέρο(ς) εἰς (πυρὸν) σπείρ(ειν) εἰς τὸ ἰσιὸ(ν)(*) γ (ἔτος) Τιβερίου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τιμὴ(ν) π  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ δρ[αχμῶν]   ̣  ̣ καὶ βεβαι(οῦν) τὸν Ψενκῆβ(κιν) πάσῃ βεβαι(ώσει) ἀπὸ δὲ ἐκφορ(ίου) καὶ παντὸς ἴδο(υς)(*) κατὰ μηθὲν
1,vi
[⁦ -ca.?- ⁩] ἄβολ(ον) τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον(*) καὶ ἀπέχ(ειν) τὸν Διονύσιον παρὰ τοῦ Πατύνιος τὴν τιμὴ(ν) διὰ χιρὸ(ς)(*) ἐξ οἴκου 1,vii
[⁦ -ca.?- ⁩] Πεσουρη(  ) Μαρεψή(μιος) ὡς (ἐτῶν) δ  ̣ ο(ὐλὴ) δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) χιρὸ(ς)(*) δε(ξιᾶς) τοὺς γ (Πέρσας τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλή(λων) ἐγγ(ύους) εἰς ἔκτισιν ἀργ(υρίου) κεφα(λαίου) (δραχμὰς) ξη ἐντόκους 1,x
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ χι(ρὸς)(*) ἀρ(ιστερᾶς) το[ῖς] δ̣ύ̣ο̣ (Πέρσαις τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλήλω(ν) ἐγ̣γ(ύους) εἰς ἔ̣κτ[ι]σι(ν) ἃ τυγχ(άνει) Γαλ[άτου λε]γόμενον κώμης Ταλεὶ τὰ σπερμένα(*) ὑπὸ τοῦ Χαιρήμωνος ἐν οἷς καί
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ το(  ) π  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπὸ το(ῦ) προκ(ειμένου) χρ̣ό̣ν̣ο̣υ̣ ἕ̣ω̣ς̣ μηνὸ(ς) Νέου Σεβαστοῦ τοῦ ἰσιόντος(*) ἔτους φόρου τοῦ παντὸ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) τ καὶ ἓξ ἔρια τῶν εἰσιων-
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣ Ορ  ̣  ̣  ̣  ̣ τοῦ Χαιρήμο(νος) ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ)   ̣  ̣  ̣ τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
1,xi
[⁦ -ca.?- ⁩ π]επρακ(έναι) αὐτ(ῷ) ὄν[ον θ]ήλ(ειαν) πῶλον ἄβολον μυόχρο(υν) ταύτη(ν) το[ιαύτην ἀναπόρριφον] καὶ ἀπέχ(ειν) τὴν τιμὴ(ν) καὶ βεβαιο(ῦν) ὑπογρ(αφεὺς) Ἁρμιύσιο(ς) Ὠρσεῦτο(ς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ). τʼ ἀ(*) ἀκ(ολούθως). 1,xii
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣αυ  ̣  ̣ς προσγενο(ῦς) Λυσιμάχο(υ) το(ῦ) Λυσιμάχου ὡς (ἐτῶν) [  ̣  ̣] οὐ(λὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσωι ἀφʼ ὧν γεοργο(ῦσι)(*) περὶ Τεβτ(ῦνιν) τῆς Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ο(  ) ὑπὸ τῶν μυ̣ρ̣σ̣  ̣οκ(  ) Ἑλληνικ[  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣ο̣  ̣  ̣ον υλ(  ) καὶ βεβαιωσωι(*) ἀπὸ δη(μοσίων) πάντω(ν) καὶ παντὸ(ς) ἴδο(υς)(*). τʼ ἄλλʼ ἀκ(λούθως)(*).
1,xiii
[⁦ -ca.?- ⁩] πρωτοβό(λον) μυόχρουν ταύτη(ν) τοιαύτη(ν) ἀναπ[όρρι]φον καὶ ἀπέχι(ν)(*) τὴν τιμὴ(ν) καὶ βεβαιοῖ. ὑπογρ(αφεὺς) Μεαε̣ν̣γ̣(  ) Κρονίω(νος) ὡς (ἐτῶν) λη ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δεξι(ᾷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως). 1,xiv
[⁦ -ca.?- ⁩]λ(  ) [- ca.10 -] λεγο(μένου) κλήρ(ου) κατοι(κικοῦ) (ἀρούρας) ε ἀπὸ (ἀρουρῶν) ϛ ἐν μιᾷ σφραγῖδι εἰς ἔτη πέντε ἀπὸ το(ῦ) δ (ἔτους) Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ ἀπὸ [⁦ -ca.?- ⁩] ἀρταβ(είας) τε καὶ ναυβ(ίου) καὶ καταφυτε(ίας) ὄν[των] πρὸς τὸν [Εὔτυ]χο(ν), τ[οῦ] δὲ ἀριθμη(τικοῦ) ὄντο(ς) πρὸς τὸ(ν) Ἀκουσίλ(αον). ὑπογρ(αφεὺς) Ὀννό(φρις) Πακήβκ(εως) ὡς (ἐτῶν) λθ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
2,i
ἐμίσθωσεν Ἀκουσίλ(αος) Κάστωρος (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) [ὡς (ἐτῶν)]   ̣  ̣ ο(ὐλὴ) χιρ(ὶ)(*) δε(ξιᾷ) Ταμάρρ(ωνι) Ἁρυώτου ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ταρσῶι ἀριστερῶι μετὰ κυρίο(υ) το(ῦ) υἱοῦ Εὐτύχου ὡς (ἐτῶν) κθ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀρισ(τερῷ) τὸν ὑπάρχο(ντα) αὐτῶι ἐν τῇ προκ(ειμένῃ) κώμῃ ἐν τῶι Ζήνωνο(ς) λεγομένῳ κλῆρο(ν) κατοι(κικὸν) (ἀρουρῶν) ε ἀπὸ (ἀρουρῶν) ϛ ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ἐν μιᾷ
σφραγῖδι εἰς ἔτη πέντε ἀπὸ τοῦ τετάρτου ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος εἰς πορὰν(*) καὶ ἐπισπορὰν ὡν(*) ἐὰν αἱρῆται γένεσι κ̣α̣ὶ̣ πυρῶι(*) καὶ κριθῆς καὶ ἀπέχ(ειν) τὸν Ἀκουσίλ(αον) παρὰ τῆς Ταμάρρωνο(ς) τη  ̣  ̣ρ̣υ̣ων ἐκφό(ριον) καὶ   ̣  ̣  ̣ων καὶ ε̣π  ̣  ̣τ(  ).
τῆς αὐτῆς πενταετίας παραχρῆμα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου, τῶν δὲ δημοσί(ων) πάντων τῆς πενταετίας ἀρταβ(είας) τε καὶ ναυβ(ίου) καὶ καταφύτων ὄντων πρὸς τὴν Ταμάρω[να], τοῦ δὲ ἀριθμη(τικοῦ) ὀντων(*) πρὸς τὸν Ἀκουσίλ(αον). ὑπογρ(αφεὺς) Ὀννό(φρις) Πακήβκ(εως) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) γόν(ατι) δεξ(ιῷ). τὰ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
2,ii
συνγρ(αφῆς) τροφίτιδο(ς) ἀργ(υρίου) χρυσῶν κα καὶ τὴν ἀποστασί(ου) καὶ πρόπρασιν, καὶ ἐξομολογ(οῦμεν) ἀπομεμερι(κέναι) τῶι προγεγραμμέ(νῳ) ἡμῶν υἱῶι Διονυσίωι μετὰ τὴν ἡμῶν τελευτὴν ἀρτίως τὸν ὑπάρχοντά μοι περὶ Θεογονιδαν(*) κλῆρον κατοικι(κὸν) (ἀρουρῶν) η καὶ πρὸς ταύταις ἐπι[κατ]εσχημένης γῆς 𐅵 δ´ (ἄρουραν) ὥστε
εἶναι ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀρούρας ὀκτὼ ἡμεισον(*) τέταρτον ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ἐν τέσσαρσι σφραγ(ῖσι), τῆς μὲν (πρώτης) σφραγῖδ(ος) (ἀρουρῶν) γ πατρικ(ῶν) (ἀρουρῶν) ὧν γίτον(ες)(*) νό(του) Ψενοσίρεος κλῆ(ρος) βορρ(ᾶ) Πατύνι(ος) ἀδε(λφοῦ) κλῆ(ρος) λιβὸς προσοδικ(ὰ) ἐδάφη ἀπη(λιώτου) γύης δημόσιος, τῆς δὲ δευτέρ(ας) σφραγῖδο(ς) ἥ ἐ[στι]ν (ἀρουρῶν) β 𐅵 δ´ ὧν γίτονο(ς)(*) καὶ τούτων
νό(του) Θεχνοῦτο(ς) τῆς Μάρωνο(ς) κλῆρος βορρ(ᾶ) υἱῶν Θασῖτο(ς) τῆς Ἡρακλήου κλῆρος λι(βὸς) Ψενοσίριος τ[οῦ Διον]υσίο(υ) κλῆρος ἀπ(ηλιώτου) Ἡρακλίδ(ου) το(ῦ) Πάπου κλῆρο(ς), τῆς δὲ (τρίτης) σφραγῖδ(ος) ἥ ἐστιν (ἀρούρας) α νό(του) καὶ ταύτης Ταμάρωνο(ς) τῆς Μάρωνο(ς) κλῆρος βορρᾶ υἱῶν Θασῖτο(ς) τῆς Ἡρακλίδ(ου) κλῆρο(ς) λι(βὸς) Ἀκουσι(λάου) τοῦ
{του} Ἀπολλωνίο(υ) κλῆρος ἀπ(ηλιώτου) Ψενοσίριος τοῦ Διονυσίου κλῆρος, τῆς δὲ τετάρτης σφραγῖδο(ς) αἱ λοιπ(αὶ) [(ἄρουραι)] β ὧν γίτονο(ς)(*) καὶ τούτων νό(του) προσοδικ(ὰ) ἐδάφηι(*) βορρᾶ δημόσιον ἔδαφο(ς) λιβὸ(ς) Ὀρσεῦτο(ς) το(ῦ) Πετεπμουεῖτος κλῆρος ἀπ(ηλιώτου) Ψενοσίριος τοῦ Διονυσίου κλῆρος, καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντός μο(ι)
5ἐν Ταλὶ τῆς αὐτῆς μερίδ(ος) πατρικὴν οἰκίαν καινὴν (δί)στεγον ἐν ᾗ κατάγαιον καὶ αὐλὴν ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ πρὸς νότο(ν) μέρους, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ Ταλὶ ἑτερα(*) σφραγῖδ(ος) (ἥμισυ) μέρος βίκ[ου ἑν]ὸς ἡμυσον(*) κοινοῦ καὶ ἀδιερέτου(*) ἐν τῇ λεγομένηι Ἀραβάκιος ἐπαύλει, καὶ ὁμοίως τῶι αὐτῶι
υἱῶι Διονυσίωι ἐν τῇ Ταλεὶ ἐν ἑτερας(*) σφραγιδο(*) ἀπὸ τοῦ ὑπάρχο(ντος) ψιλο͂ν(*) τόπων [βί]κο̣υ̣ς̣ β ἀπὸ βί[κων] τεσσάρων κοινῶν καὶ ἀδιερέτων(*) πρότερον Ἡρακλᾶτος λαξοῦ, καὶ ὁμ[οίως] τῶι αὐτῶι Διονυσίωι καὶ κατὰ τὸ (ἥμισυ) μέρος ὧν ἐὰν καταλίψ(ω)(*) κτηνῶν παντοίων καὶ ἐπιπλόων
καὶ ἐνδομενίας καὶ ἐνοφιλομένων(*) πάντων, καὶ ὧν ἐὰν ἀπὸ τοῦ [νῦν] ἐπικτήσομαι ὑπαρχόντων πάντων μοι ὁμοίως τῶι αὐτῶι υἱῶι Διονυσίωι καθʼ ὃν δήποτε οὖν τρόπον κατὰ τ̣ὸ̣ (ἥμισυ) μέρος. <καί> {η} ἐστιν ἡ δεδομένη φε(ρνὴ) ἀργυρ(ίου) (δραχμῶν) σ καὶ παράφερνα ἄνευ διατιμή(σεως)
ἐνόδι(ον)(*) χρυσοῦν (τετάρτων) δ καὶ μηνίσκιον χρυσοῦν (τετάρτων) β καὶ δακτύλ(ιον) χρυσοῦν (τετάρτων) α 𐅵 καὶ δακτ(ύλιον) ἀργ(υροῦν) ὁλκῆς ἀσήμου (δραχμῶν) β καὶ ψελίω(ν) ἀργ(υρῶν) ζεῦγο(ς) ὁλκῆ(ς) ἀσή(μου) (δραχμῶν) ιϛ καὶ κλαρίον(*) ἀργ(υρῶν) β ὁλκῆς ἀσήμου (δραχμῶν) η καὶ σκάφι(α) χ(αλκᾶ) β ὁλκ(ῆς) μν(ῶν) ζ καὶ ἑδρύσκ(ας)(*) χ(αλκᾶς) β καὶ γυνεκῖ(α)(*) σκεύη κασιδέριν(α)(*) ὁλκ(ῆς) μν(ῶν) ε καὶ ἑρίσκ(ον)(*)
ξύλινον καὶ στολὰς γυν(αικείας) β, μια(*) μὲν βαπτῆς τῆς δὲ δευτέρας λευκῆς, καὶ πάλ̣λ̣ι̣α δ συμμίκτοις χρόμασι(*), καὶ ἐν προσφορ(ᾷ) ἄνευ δι(ατιμήσεως)   ̣  ̣  ̣ τοῦ ἰσιόντος(*) (ἔτους) τὴν ὑπάρχουσην(*) αὐτην(*) ἐπικ̣ατεσχημένη(ν) γῆν [(ἄρουρας)] α ἀπὸ ἀρουρ(ῶν) β ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι ἐν μιᾷ σφραγ(ῖδι) κοινῶν καὶ ἀδιερέτων(*)
10πρὸς τὸν ἑαυτῆς ἀδε(λφὸν) Χαιρήμωνο(*) περὶ Ταλεὶ ἐν τῷ Λεοντίσκου λεγομέν(ῳ) κλήρ(ῳ), ἣν ποιεῖται Πετσῖρις Φαμούνιο(ς) μη(τρὸς) Ταώπιος ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ) καὶ ἡ γυνή μου Θαῆσις Ψοσνέ(ως) μη(τρὸς) ʼΕ̣σ̣ε̣ρ̣μ̣ίπιο(ς) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ) ἐκ δε(ξιῶν) ὑπὸ τρίχ(ας) Θεναμοῦνι Μαρρήο(υς) μητρὸ(ς) Θεναμούνιος
ὡς (ἐτῶν) κη ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ) οὔσῃ τῇ τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Διονυσίο(υ) γυναι(κί). ὑπογρ(αφεῖς) Ἀπολλ(ώνιος) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) καρπῷ χι(ρὸς)(*) δε(ξιᾶς), τῆς ἄλλης Ὀνν(όφρις) Πακήβκ(ιος) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ). τὰ ἄλλα ἀκ(ολούθως).
2,iii
ὁμολογῖ(*) Ἡρώδη(ς) Νε(ο)πτολ(έμου) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λη ο(ὐλὴ) κροτάφ(ῳ) ἀριστερ(ῷ) Λυσας(*) Διδύμου ὡς (ἐτῶν) κγ ο(ὐλὴ) ποδ(ὶ) δε(ξιῷ) ἐχι(*) παρʼ αὐτο(ῦ) παραχρῆμα διὰ χιρὸ(ς)(*) ἐξ οἴκ(ου) ἀργ(υρίου) ἐπισήμου Σεβαστοῦ καὶ Πτολεμαικοῦ νομίσματος ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) σξ παραθήκη(ν) ἀκινδυνα(*) παντὸς κινδύνου καὶ ἀνυπόλογο(ν) παντὸς ὑπολόγο(υ), ἣν καὶ ἐπάναγκον
ἀποδώτω̣(*) Ἡρώδη(ς) ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ εὑρησιλογίας. τὰ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
2,iv
ὁμολογῖ(*) Θαῆσις Πατύνιο(ς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ἀντίχ(ειρι) δε(ξιῷ) μετὰ κυρίο(υ) τοῦ ἑαυτῆ(ς) ὁμοπατρ(ίου) καὶ ὁμομη(τρίου) ἀδε(λφοῦ) Σαραπίωνο(ς) ὡς (ἐτῶν) μδ ο(ὐλὴ) ὑπὸ μῆ(λον) δε(ξιὸν) καὶ γενάμενος αὐτῆς ἀνὴρ Πεθεῦς Πελώεις ὡς (ἐτῶν) μγ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ) ἀπέχ(ειν) παρʼ αὐτοῦ παραχρῆμα διὰ χιρὸς(*) ἐξ οἴκου ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) φμ καὶ ἀπέχ(ειν) τὴν φερνὴ(ν) ἣν ὄφιλεν(*)
καὶ τὰ παράφερνα καὶ οὐθὲν ἐνκαλ(εῖν). τὰ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
2,v
ἐμίσθωσεν Πακῆβκ(ις) Ὥρου (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) ἀ̣ν̣τ̣ί̣χ(ειρι) ἀρι(στερῷ) Ὀρσευς(*) Ὀρσεῦτος ὡς (ἐτῶν) κθ οὐ(λὴ) κροτάφωι δε(ξιῷ) ἀφʼ ὧν γεοργ(εῖ)(*) περὶ Τεβτ(ῦνιν) δημοσί(ων) ἐδαφῶν τὰς ἐκ το(ῦ) πρὸς νό(του) μέρ(ους) (ἀρούρας) ιδ ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι Ψεχομέσις λεγο(μένας) εἰς λωτίνο(υ) σπορὰν καταβρ(ώματα) προβάτων εἰς τὸ ἰσιὸν(*) ἔτος καὶ ἀπέχ(ει) τὸν φό(ρον) καὶ βεβαιοῖ.
ὑπογρ(αφεὺς) Ἁρμηύσιο(ς) Ὀρσεῦτο(ς) ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ). τὰ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
2,vi
ἐμίσθ(ωσεν) Ἁτρῆς Φανῆ(τος) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) φακ(ὸς) παρʼ ὦς(*) ἀριστερ(ὸν) Μαρσισούχ(ῳ) Μαρεψή(μιος) ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ) ἀφʼ ὧν γεοργ(εῖ)(*) περὶ Τεβτ(ῦνιν) δη(μοσίων) ἐδαφῶ(ν) γῆς (ἀρούρας) ε ἢ ὅσων <ἐὰν ὦσιν> ἐν μιᾷ σφρ(αγῖδι) ἐπὶ τῆ(ς) μεγάλη(ς) ὁδο(ῦ) ἐκ το(ῦ) πρὸς νό(του) μέρο(υς) εἰς πορὰν(*) κριθῆ(ς) εἰς τὸ εἰσιὸν τρείτον(*) ἔτος Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος καὶ ἀπέχ(ει) τὸν φό(ρον) καὶ βεβαιώσι(*) ἀπὸ δημο(σίων) καὶ παντὸ(ς) ἴδο(υς)(*). ὑπογρ(αφεὺς) Ὀνν(όφρις(?)) Ψο(σνεῦτος) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
2,vii
ἐμίσθωσεν Ἀπολλ(ώνιος) Ἡρακλ(ήου) ὡς (ἐτῶν) λγ ο(ὐλὴ) ὑπὲρ ὀφρύε(ος)(*) δε(ξιᾶς) Ὀρσενο(ύφι) (πρεσβυτέρῳ) Ὀρσενο(ύφιος) Ἁνχιο(*) Πέρσῃ τῆ(ς) ἐπιγο(νῆς) ὡς (ἐτῶν) μβ ο(ὐλὴ) ῥιν(ὶ) μέσῃ ἃς καὶ αὐτὸς ὁ Ἀπολλώνιο(ς) τυ̣γ̣χάν(ει) ἔχ(ων) παρὰ τοῦ προγεγρ(αμμένου) τοῦ μεμισθομένο(υ)(*) πατρὸς Ὀρσενο(ύφιος) τοῦ Ὡρουάγχιος κατ̣ὰ προδοματικὴ(ν) μίσθ(ωσιν) περὶ Τεβτ(ῦνιν) γῆς (ἀρούρας) γ εἰς τὸ ἰσιὸν(*) γ (ἔτος) καὶ ἀπέχ(ει)
τὸν φό(ρον) καὶ βεβαιοῖ. ὑπογραφ(εὺς) Εὔτυχο̣(ς) Ε̣ὐτύχο(υ) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) ῥινὶ μέσῃ. τὰ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
2,viii
ιη ἐξέδετο(*) Τασωούκιος Θεῶτος (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) μθ̣ ο(ὐλὴ) χι(ρὶ)(*) ἀρ(ιστερᾷ) μετὰ κ(υρίου) τοῦ υἱοῦ Ὀρσεῦτος τοῦ Ὀνν(όφριος) ὡς (ἐτῶν) κζ ο(ὐλὴ) βραχ(ίονι) ἀριστερ(ῷ) Ὥρωι Παποντῶτο(ς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) ἀριστερ(ᾷ) ἐκδεδό̣σθ(αι) τὸν υἱὸν Παποντ(ῶτα) εἰς γερδ(ιακὴν) τέχνην ἐπὶ ἔτη πέντη(*) ἀπὸ μηνὸ(ς) Νέου Σεβαστοῦ τοῦ ἐνεστῶτο(ς) (ἔτους) τρεφόμενον
καὶ ἱματιζόμενο(ν) ὑπὸ το(ῦ) Ὥρου το(ῦ) καὶ τελοῦντο(ς) τα(*) ὑπὲρ αὐτο(ῦ) τα(*) γερδ(ιακοῦ) τελέσματος, τῆς δὲ λαεικῆς(*) συντάξεως οὔσης πρὸς τὴν Τασωοῦκιν. ἔχιν(*) <τὴν Τασωοῦκιν> τὰς προκ(ειμένας) (δραχμὰς) μ. ὑπογρ(αφεὺς) Πτολ(εμαῖος) Χαιρήμον(ος) ὡς (ἐτῶν) οε ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀρ(ιστερόν). τὰ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
2,ix
ὁμολογ(εῖ) Χαρωνίων Νίλου ὡς (ἐτῶν) κη ο(ὐλὴ) ἀν̣τ̣ί̣χ̣(ειρι) δε(ξιῷ) Πάτρ(ωνι) Τρύφο(νος) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) γό(νατι) ἀρ(ιστερῷ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρῆ(μα) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) υ ἀραβῶνα(*) ἀναπόριφο(ν)(*) ἀπὸ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Αφμ τῆς ἑσταμένης τιμῆ(ς) τοῦ ὑπάρχο(ντος) τῶι Χαρωνίωνι περὶ Κερκουσῖρι(ν) τῆς (Πολέμωνος) κλήρο(υ) κατοι(κικοῦ) (ἀρουρῶν) ι ἢ ὅσ(ων) ἐὰν (ὦσιν) ἐν μιᾷ σφρ(αγῖδι) καὶ τὰ συνκοιρ(οῦντα)(*) πάντα, ὧν γίτον(ες)(*) νότο(υ)
καὶ βορρ(ᾶ) καὶ λι(βὸς) γύης, ἀπ(ηλιώτου) Ἑρμοδ(ώρου) τοῦ Ἡρώδο(υ) κλῆρος, ἐφʼ ὧι προσκομιζόμενος ὁ Χαρονίων̣ παρὰ τοῦ Πάτρωνο(ς) τὰς λ(οιπὰς) ὑπὲρ τῆς τιμῆ(ς) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Αφμ ἕως τῆς ιη τοῦ Δρουσ̣ι̣λλήου μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους παραχωρήσειν τῶι Πάτρωνι ἢ οἷς ἐὰν αἱρῆται διʼ ὧν ἐὰν αἱρῶνται
ἀρχίων(*) καὶ ἐπιτελέσ̣α̣ι τὰς εἰς αὐτὸν γ  ̣  ̣  ̣  ̣με̣ν̣α̣ς̣ κ̣α̣ὶ̣ εἰς οὓς ἐὰν αἱρῆται διὰ το(ῦ) κατοικικοῦ λογιστηρίου τῆς μετεπιγραφῆς καὶ παραχωρήσεως οἰκονομίας ὡς καθήκει καὶ βεβαιώσιν(*) αὐτόν τε Χαρωνίων(α) καὶ τοὺς παρʼ αὐτο(ῦ) τῶι Πάτρωνι καὶ οἷς ἐὰν αἱρῆται καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ
τὴν παραχώρησιν πάσῃ βεβαιωσιν(*) ἀπὸ μὲν δημοσίων τελεσμάτων πάντων ἀρταβείας τε καὶ ναυβίου καὶ ἀριθμη(τικοῦ) καὶ παντὸ(ς) δημοσίου τε̣λ̣έ̣σ̣ματο(ς) τῶν ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρό(νων) μέχρι τοῦ ἐνεστῶτο(ς) β (ἔτους) Τιβερίου <Κλαυδίου> Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος καὶ αὐτοῦ τοῦ β (ἔτους) ἀπὸ δὲ ἰδιο(τικῶν)(*) καὶ πάσης ἐμποιήσεως καὶ ἑτέρου εἴδο(υς) ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ παρέξεσθαι. τʼ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
2,x
ιθ ὁμολο(γεῖ) Πατῦνις Πατύνιο(ς) Παλλουαῦτ̣ος̣ (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) μζ ἀν̣α̣φά(λακρος) ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) καὶ ὀφρύ(ι) ἀρ(ιστερᾷ) Μαλλέτι Ὀρσ̣ε̣ῦ̣τ̣(ος) οὐδέπου(*) ὄντος τῶν ἐτῶν ὡς (ἐτῶν) α  ̣ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ) μετὰ προστάτου τοῦ ἑαυτοῦ {ἀδε(λφοῦ)} ὁμοπατρί(ου) καὶ ὁμομητρ(ίου) ἀδελφοῦ Πε̣τ̣ε̣σούχο(υ) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) μήλωι δε(ξιῷ) ἔχ(ειν) παρʼ αὐτο(ῦ) ἐν παραθήκῃ ἀργ(υρίου)
ἐπισήμου νομίσματος κεφαλ(αίου) (δραχμὰς) ρπβ παραθήκη(ν) ἀκίνδυν(ον) παντὸ(ς) κινδύνο(υ) καὶ ἀνυπόλογο(ν) παντὸ(ς) ὑπολόγ(ου), ἃς καὶ ἀποδό(σει)(*) ὁ ὁμολογο(ύμενος) Πατῦνις ὁπηνί(κα) ἐὰν αἱρῆται ὁ Μαλλὲν ἄνευ πάσης ὑπερθέσεως καὶ εὑρησιλογίας, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδ(ῷ) ἐκτισάτω. ὑπογρ(αφεὺς) τοῦ ὁμολογο(υμένου) Κρονί(ων) Ἁρυώτο(υ)
ὡς (ἐτῶν) μζ ο(ὐλὴ) πο(δὶ) ἀριστερ(ῷ). τʼ ἄλλʼ ἀκλ(ούθως)(*).
3,i
συνγρ(αφῆς) τροφίτιδο(ς) ἀργ(υρίου) χρυσῶν ια καὶ τὴν ἀποστασί(ου) καὶ πρόπρασιν καὶ τοῦ ἐπιβάλλοντός μου(*) μητρικοῦ μέρους οἰκί(ας) καὶ αὐλὴν(*) καὶ τῶν συνκυρούντων πάντων ἐν Τεβτ(ῦνι) τῆς Πολέμωνο(ς) μερίδο(ς) ἔτι δὲ καὶ <ὧν> ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπικτησονται(*)
ὑπαρχό(ντων) καὶ κλήρων καὶ δουλ(ικῶν) σωμάτων καὶ ἐπιπλόων καὶ ἐνδομενείας καθʼ ὃν δήπο(τε) οὖν τρόπ(ον). ἔστιν δὲ ἡ δεδο(μένη) φερνὴ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) ξ καὶ παράφε(ρνα) ἄνευ δι(ατιμήσεως) ἐνοδ(ίων)(*) χρ(υσῶν) ζε(ῦγος) (τετάρτων) γ καὶ μη(νίσκιον) χρ(υσοῦν)
(τετάρτων) α 𐅵 καὶ ψέλια ἀργ(υρᾶ) ὁλκ(ῆς) ἀσή(μου) (δραχμῶν) η καὶ σκάφιο(ν) χ(αλκοῦν) καὶ ἑδρ(ύσκας)(*) χ(αλκᾶς) β καὶ <γυναικεῖα σκεύη> κασιδέ(ρινα)(*)
ὁλκῆ(ς) μν(ῶν) β. ἣν ποιεῖται Πατῦν(ις) Κρονίωνο(ς) μη(τρὸς) Σουήρειος ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) μή(λῳ) ἀρ(ιστερῷ) γυν(αικὶ) Θατρῆτι Νικομ(ήδους(?)) μη(τρὸς) Θομή(νεως) Ὀλ̣ί̣ο(υ) ὡς (ἐτῶν) κϛ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσωι ὑπὸ τρίχ(ας). ὑπογρ(αφεῖς) Πτο(λεμαῖος) Χαιρή(μονος) ὡς (ἐτῶν) οε ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀρ(ιστερὸν) καὶ τῆς ἄλλη(ς) Ἡρακλίδ(ης) Ὡρίωνο(ς) ὡς (ἐτῶν) ξ ο(ὐλὴ) ταρσῶι ἀριστερῶι. τʼ ἄλʼ(*) ἀκ(ολούθως).
3,ii
ὁμολ(ογεῖ) Παπνεβ(τῦνις) Παπνεβ(τύνιος) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μήλ(ῳ) ἀριστερ(ῷ) Παλλαῦ(τι) Ὡρουάγχ(ιος) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) ῥιν(ὶ) μέσῃ ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παρχρη(*) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) λ παραθή(κην). ἀποδό(σει)(*) ὁπη(νίκα) ἐὰν αἱρῆ(ται). ὑπογρ(αφεὺς) Πτολ(εμαῖος) Χαιρή(μονος) ὡς (ἐτῶν) οδ ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀριστερ(όν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως). 3,iii
ὁμολογ(εῖ) Φᾶσις Πετενο(  ) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μετ(ώπῳ) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) ὑπὸ τρίχ(ας) Ἁρυώτῃ Λυσι(μάχου) ὡς (ἐτῶν) κδ ο(ὐλὴ) πή(χει) ἀρ(ιστερῷ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ρ καὶ ἀντὶ τῶν τόκ(ων) καὶ ὧν προσλήμψε(ται) κατὰ μῆνα ὁ Φᾶσις παρὰ τοῦ Ἁρυώτο(υ) εἰς λόγο(ν) σιτομτρι(*) κατὰ μῆ(να) ἐκ τοῦ (προκειμένου) μέρο(υς) τοῦ Ἁρυώτο(υ) ἀρτάβ(ης) α 𐅵
καὶ ὧν λήμψεται καθʼ(*) ἔτο(ς) παρὰ τοῦ Ἁρυώτο(υ) ἐρί(ων) πόκ(ων) δ καὶ ἧς διαγρ(άψει) ὁ Ἁρυώτη(ς) ὑπ(ὲρ) αὐτο(ῦ) λαεικ(ῆς)(*) συνταξι(*) ἐπὶ κώμη(ς) Ὀξυρύ(γχων) τῆς (Πολέμωνος). ὑπογρ(αφεὺς) Πολ̣έ̣μωνο(*) Πολέμωνο(ς) ὡς (ἐτῶν) κδ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ). τʼ ἄλʼ(*) ἀκ(ολούθως).
3,iv
κβ ἐδάνισεν(*) Ἁρυώτη(ς) Λυσιμάχο(υ) ὡς (ἐτῶν) κδ ο(ὐλὴ) πήχ(ει) ἀρι(στερῷ) Φᾶσις Πετενο(  ) (Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) με(τώπῳ) μέ(σῳ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) ιϛ ἃς καὶ εἴληφ(ε) παρʼ (αὐτοῦ) παρχρη(*) ἀποδό(σει)(*) ἐν μην(ὶ) Καισαρείου τοῦ ἐνεστῶτος β (ἔτους). ὑπογρ(αφεὺς) Πτολ(έμων) Πτολ(έμωνος) ὡς (ἐτῶν) κδ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως). 3,v
ἐμίσθωσεν Δίδυμος ὡς (ἐτῶν) με ο(ὐλὴ) ἀντίχ(ειρι) δε(ξιῷ) καὶ Ἀλέξανδ(ρος) ὡς (ἐτῶν) με ο(ὐλὴ) ἀγκ(ῶνι) ἀρ(ιστερῷ) ἀμφό(τεροι) Τελέσιο(ς) Πεθεῦτ(ι) Πεθε(ῦτος) (Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) καὶ τῇ τούτο(υ) γυναικ(ὶ) Θενφανῆ(τι) Ψοσνε(ῦτος) ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) μετὰ κ(υρίου) αὐτο(ῦ) Πεθ(εῦτος) ἀλλή(λων) ἐγγ(ύοις) εἰς ἔκτισιν τὸν ὑπάρχο(ντα) ἡμῖν <καὶ(?)>
ταῖς γυναιξὶ ἐν Κερκεσούχ(οις) Ὤρους τῆς (Πολέμωνος) θησαυρὸν σὺν πολων(ι)(*) καὶ ἐν τῷ τοῦ πυλῶνο(ς) πυρικὸ(ν) οἶκο(ν) καὶ τὸ πρὸ το(ῦ) θησαυρο(ῦ) κατάλυμα, ἃ καὶ προέσχο(ν) ἐν μισθ(ώσει), ἐπʼ ἐνιαυτὸ(ν) ἕνα ἀπὸ το(ῦ) προκ(ειμένου) χρό(νου) μη(νὸς) Γερμανικήου, φό(ρου) το(ῦ) παντὸ(ς) κριθ(ῆς) νέας
καθαρᾶς ἀδώλ(ου)(*) (ἀρταβῶν) ν μέτρ(ῳ) τῶι τοῦ θησαυρο(ῦ) καὶ ἐξερέτ(ων)(*) ἀλεκ(τόρων) β ἀξίω̣(ν) ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) δ καὶ Ἀμενσοισίο(ις) (ἀρτάβης) α αὐτ(ῆς), τῆς δὲ κονεσης(*) τοῦ θησαυροῦ ὄντ(ος)(*) πρὸς το(ὺς) μεμισθ(ωκότας), τῶι μεμισθ(ωμένῳ) χωρηγο(ῦντι)(*) ἐπὶ μόνῃ κονιάσ(ει) τὴν ὑποργ(ίαν)(*)
φό(ρου) ἐν μη(νὶ) Νέωι Σεβαστῶι τοῦ ἰσιόντο(ς)(*) (ἔτους). ὑπογρ(αφεὺς) Ἡρώδη(ς) Ἡρώδ(ου) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ) ἐξ ἀριστερ(ῶν). τὰ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
3,vi
ὁμολογ(εῖ) Πεθεῦς Πεθεῦτο(ς) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) Διδύμῳ Τελέσιο(ς) ὡς (ἐτῶν) με ο(ὐλὴ) ἀντίχ(ειρι) δε(ξιῷ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρῆ(μα) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) νβ παραθ(ήκην) ἀκίνδ(υνον). ἀποδό(σει)(*) ὁπη(νίκα) ἐὰν αἱρῆ(ται). ὑπογρ(αφεὺς) Πασιπῶς Ἡρακλίδ(ου) ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) τραχ(ήλῳ). τʼ ἄλλʼ ἀκλούθ(ως)(*). 3,vii
κδ συνγρ(αφῆς) τροφίτιδο(ς) ἀργ(υρίου) χρυσ(ῶν) κα καὶ τὴν ἀποστασίο(υ) καὶ πρόπρασιν κατὰ τῆς ὑπαρχο(ύσης) ὅλης τῆς οἰκίας καὶ αὐλῆ(ς) καὶ τόπ(ου) ἐν Τεβτ(ῦνι) ἐν μι(ᾷ) σφραγῖδ(ι) (πρότερον) Ὀρσενο(ύφιος) το(ῦ) Ὡρουάγχι(ος) καὶ κατὰ τῶ(ν) ἐπιβαλ(λόντων) πατρικ(ῶν) μερῶν ἑτέρας οἰκ(ίας) καὶ αὐλῆς ὁμοίως ἐν
Τεβτῦνι καὶ καθʼ ὧν ἐὰν ἀπὸ το(ῦ) νῦν ἐπικτή(σωμαι) ὑπαρχ(όντων) πάντ(ων) κλήρ(ων) καὶ ἀμπε(λώνων) καὶ παραδ(είσων) καὶ οἰκοπ(έδων) καὶ κτην(ῶν) παντοίω(ν) καὶ δο(υλικῶν) σωμάτ(ων) καὶ ἐπιπλό(ων) καὶ ἐνδομεν(ίας) καὶ ἐνοφιλο(μένων)(*) πάντων καθʼ ὃν δήπο(τε οὖν) τρόπ(ον) ἢ καὶ ἐλευσομέν(ων) εἴς μαι(*) ἀφʼ οὗ
δήποτε οὖν τρόπ(ου). ἔστιν δὲ ἡ δεδο(μένη) φε(ρνὴ) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) τ καὶ παράφε(ρνα) ἄνε(υ) δι(ατιμήσεως) ἐνόδ(ιον)(*) χρ(υσοῦν) (τετάρτων) γ 𐅵 καὶ μη(νίσκιον) χρυσο(ῦν) (τετάρτων) β καὶ ψέλ(ια) ἀργ(υρᾶ) ὁλκῆ(ς) ἀσή(μου) (δραχμῶν) ιβ καὶ σκάφιο(ν) χ(αλκοῦν) καὶ γυναικ(εῖα) σκεύη κασιδέριν(α)(*) ὁλκ(ῆς) μν(ῶν) ε. ἐπὶ δὲ τῶν προσενενυχ(θέντων)(*) συνγρ(αφαὶ) ὑπάρχο(υσιν) ὑμῖν(*).
ἣν ποιεῖται Πετεσοῦχ(ος) Ἁρμιύσιο(ς) μη(τρὸς) Τερῶτο(ς) ὡς (ἐτῶν) μϛ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) γυν(αικὶ) Θαυβ(άστι) Ὀρσεῦτος μη(τρὸς) Θασῖτος ὡς (ἐτῶν) λ̣ϛ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ). ὑπογρ(αφεὺς) Ερ(  ) Πτολ(  ) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) τραχ(ήλῳ) δε(ξιῷ). τὰ ἄλλα ἀκλούθ(ως)(*).
3,viii
ἐμίσθ(ωσεν) Ψενκῆβκ(ις) Πετοσίρεο(ς) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) μη ο(ὐλὴ) μή(λῳ) ἀρ(ιστερῷ) Μαρσισούχ(ῳ) Μαρσισούχ(ου) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) μεσο(φρύῳ) ἀφʼ ὧν γεοργ(εῖ)(*) περὶ Τεβτῦ(νιν) δημοσί(ων) ἐδαφῶν γῆ̣(ς) (ἀρουρῶν) η (ἀρούρας) δ ἀπὸ βορρᾶ τῶν αὐτῶν ἀρο(υρῶν) εἰς λωτίν(ου) σπορ(ὰν) καταβ(ρώματα) προβ(άτων) ἢ βοεικ(ῶν)(*) κτην(ῶν) εἰς τὸ ζ (ἔτος) Τιβερίου Κλαυδίου
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, τοῦ Μαρσισο(ύχου) χωρη(γοῦντος)(*) ἑατῶι(*) σπέρματα καὶ τοῦ Ψενκήβκ(ιος) ἐπιτελοῦντο(ς) τὰ δημ(όσια) καὶ ἀπέχ(ει) τὸν φό(ρον) καὶ βεβ(αιοῖ). ὑπογρ(αφεὺς) Μαρεψῆ(μις) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ). τʼ ἄλλʼ ἀκλούθ(ως)(*).
3,ix
κε ὁμολ(ογεῖ) Κρονίων Δαμᾶτ[ο(ς)] ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσωι Ὀρσενο(ύφι) Χαλήο(υς) τοῦ καὶ Ψενοβάστιο(ς) ὡς (ἐτῶν) λη ο(ὐλὴ) δακτ(ύλῳ) μικ(ρῷ) χ(ειρὸς) ἀριστερ(ᾶς) ἀπέχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρῆ(μα) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ξ ἃς ὄφιλ(εν)(*) ὁ Ὀρσενουφιο(*) τῶι Κρονί(ωνι) καθʼ ὁμολ(ογίαν) ἐνοική(σεως) τετελιομέν(ην)(*) δι(ὰ) τοῦ αὐτο(ῦ) γραφείο(υ) ὑπογρ(αφεῖς) Πετερ(  ) Τυράννο(υ) ὡς (ἐτῶν) μ
ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δεξι(ῷ), τοῦ ἄλλου Πτολ(εμαῖος) Χαιρή(μονος) ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀριστερ(όν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
3,x
ἐμίσθ(ωσεν) Νικο(μήδης) Φανί(ου) τοῦ καὶ Φανή(σιος) ὡς (ἐτῶν) κζ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσ(ῳ) Ἀπολλ(ωνίῳ) Ἡρακλ(ήους) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀντικ(νήμιον) δε(ξιὸν) ἃς καὶ γεοργ(εῖ)(*) περὶ Τεβτ(ῦνιν) τῆς Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος (ἀρούρας) γ εἰς λωτίνο(υ) σπορ(ὰν) καταβ(ρώματα) προβ(άτων) καὶ τὸν ὑπάρχ(οντα) αὐτ(ῷ) περὶ
Κερκεσοῦχ(α) Ὤρους κατοι(κικὸν) κλῆ(ρον) (ἀρουρῶν) β εἰς χόρτο(υ) σπορ(ὰν) κοπὴ(ν) ξηρασί(αν) εἰς τὸ εἰσιὸν γ (ἔτος) τοῦ Ἀπολλωνίο(υ) χωρη(γοῦντος)(*) ἑατῷ(*) σπέρματ(α) καὶ ἐπιτελο(ῦντος) τὰ ἔργα πάντα καὶ ἀπέχ(ει) τὸν φό(ρον) καὶ βεβαιοῖ. ὑπογρ(αφεὺς) Πτολ(εμαῖος) Χαιρή(μονος) ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ) ὑπὲρ ἀγκ(ῶνα) ἀρι(στερόν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
3,xi
ἐμίσθ(ωσεν) Πετεσοῦχο(ς) Πρότο(υ) Ἁρμάιο(ς) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) πήχ(ει) ἀριστερ(ῷ) Πετεσούχ(ῳ) Πετεσούχ(ου) Ἀπολ(λωνίου(?)) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ) ἀπὸ το(ῦ) ὑπάρχο(ντος) αὐτ(ῷ) περὶ Τεβτ(ῦνιν) ἐν τῇ Κανάβι λεγομένῃ τὰς ἐν μιᾷ σφραγῖδ(ι) (ἀρούρας) δ σχοι(νίῳ) (ἐνενηκονταεξα)π(ήχει) ἐκ το(ῦ) πρὸς νό(του) μέρους εἰς λωτίν(ου) σπορὰν
καταβρό(ματα)(*) προβ(άτων) εἰς τὸ ἰσιὸν(*) γ (ἔτος) καὶ ἀπέχε(ι) τὸ(ν) φό(ρον) καὶ βεβαιο(ῖ). ὑπογρ(αφεῖς) τοῦ Πετε(σούχου) Πτολ(εμαῖος) Χαιρή(μονος) ὡς (ἐτῶν) οε ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀρ(ιστερὸν), τοῦ ἄλλου Ἀπολλ(ώνιος) Ἡρακ(λήους) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) ἐξ ἀρ(ιστερῶν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
3,xii
συνγρ(αφῆς) τροφίτιδο(ς) ἀργ(υρίου) <χρυσῶν> ια καὶ τὴν ἀποστασίου καὶ πρόπρασιν κατὰ τοῦ ὑπάρχο(ντος) περὶ Τεβτ(ῦνιν) κλήρο(υ) κατοι(κικοῦ) (ἀρουρῶν) β καὶ περὶ Κερκεσοῦχ(α) Ὤρους το(ῦ) ὑπάρχ(οντος) φυλατικ(*) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) γ καὶ περὶ τὴν αὐτὴν κώμην Κερκεσοῦχ(α) Ὤρους ζ (ἀρουρῶν) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) γ 𐅵 δ´ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ
μερη(  ) πατρκ(ῆς)(*) οἰκ(ίας) καὶ ἐθρίο(υ)(*) καὶ τῶν ἑτέρ(ων) σφραγίδ(ων) ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ πατρικ(ῆς) ἐπαύλ(εως) καὶ καθʼ ὧν ἐὰν ἄλλω(ν) ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπικτή(σωμαι) ὑπαρχό(ντων) πάντ(ων) καὶ ἐπιπλό(ων) καὶ ἐνδομενί(ας) καὶ ἐνοφιλομένων(*) πάντων καθʼ ὃν δήπο(τε) οὖν τρόπ(ον). ἔστι δὲ ἡ δεδο(μένη)
φε(ρνὴ) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) ξ ἐν αἷς κιτὼν(*) καὶ προσφο(ραὶ) ἄνευ δ(ιατιμήσεως) ἐνόδι(ον)(*) χρυσο(ῦν) (τετάρτων) β καὶ μην(ίσκιον) χρυσ(οῦν) (τετάρτων) ε καὶ ψέ(λια) ἀργ(υρᾶ) ὁλκ(ῆς) ἀσή(μου) {ζεῦγο(ς) ἐνο(δίων)} (δραχμῶν) η. ἣν ποιεῖται Ἡρώδη(ς) ὁ καὶ Ὀρσενο(ῦφις) Ἡρώδο(υ) ὡς (ἐτῶν) λη ο(ὐλὴ) δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) χιρὸ(ς)(*) ἀριστερ(ᾶς) γυναικὶ Θενχορῆφις Ὀρσεῦτο(ς) μη(τρὸς) Ταπνεβτ(ύνιος) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέ(σῳ).
ὑπογρ(αφεῖς) Διόδωρο(ς) ὡς (ἐτῶν) μζ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσ(ῳ), τῆς ἄλλη(ς) Πύρρο(ς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) δακ(τύλῳ) λιγ(ανῷ)(*) χιρὸ(ς)(*) δε(ξιᾶς). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
3,xiii
ὁμολ(ογεῖ) Νικομή(δης) Φανίο(υ) το(ῦ) καὶ Φανήσιο(ς) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) κζ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) ἐξ ἀρ(ιστερῶν(?)) Ἡρακλ(εῖ) Ἀφρ(οδισίου) ὡς (ἐτῶν) με ο(ὐλὴ) ἀντίχ(ειρι) δε(ξιῷ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρῆ(μα) πυροῦ νέας καθαρ(ὰς) ἀβ̣ολ̣(*) (ἀρτάβας) ιγ 𐅵 μέτρ(ῳ) θησαυρο(ῦ) Ἡρωίδο(υ) Νικομή(δους) ἐν Κερκεσούχ(οις) Ὤρους. ἀποδό(σει)(*) ἐν μηνὶ Δρουσιέως τοῦ ἐνεστῶτος (ἔτους).
ὑπογρ(αφεῖς) Πτολ(εμαῖος) Χαιρήμωνο(ς) ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀν  ̣\κ/ων(*) ἀριστ(ερόν), τοῦ ἄλλ(ου) Ἀπολλ(ώνιος) ὁ υἱου(*) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) ὑπὲρ ἀντικ(νήμιον) δε(ξιόν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
3,xiv
κϛ ἐμίσθ(ωσεν) Ὧρος (δεύτερος) ὁ καὶ Πενήϊ(*)το(ς) Ἀπολλ(ωνίου) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) πήχ(ει) ἀρ(ιστερῷ) Ψοσν(εῦτι) Ὀρσεῦτος ὡς (ἐτῶν) νδ ο(ὐλὴ) γόν(ατι) ἀριστερ(ῷ) α̣  ̣ τυγχ(άνει) ἔχ(ων) ἐν μισθ(ώσει) περὶ Θεογοδ(*) κλῆρο(ν) (ἀρουρῶν) δ σχο̣ι̣(νίῳ) (ἐνενηκονταεξα)π(ήχει) ἐν μιᾷ σφρα(γῖδι) εἰς ἀράκ(ου) σπορ(ὰν) καιτεβροματ(*) προβ(άτων) καὶ κοιτασμόν καὶ ἀπέχ(ει) τὸν φό(ρον) καὶ βεβαιοῖ. ὑπο(γραφεὺς) Πτο(λεμαῖος) Χαιρή(μονος)
ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ) ὑπ(ὲρ) ἀγκ(ῶνα) ἀριστερ(όν). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
4,i
ὁμολογο(ῦσιν) Ἡρακλεί(δης) Ἁρμιύσιο(ς) ὡς (ἐτῶν) κβ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) ἀρ(ιστερᾷ) καὶ οἱ τούτο(υ) γον(εῖς) Ἁρμιῦσι(ς) Ὀρσεῦτο(ς) ὡς (ἐτῶν) με ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) ἀριστ(ερῷ) οἱ δύο (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς) ἀλλήλων ἔγγ(υοι) καὶ ἡ τούτο(υ) γυν(ὴ) ἡ δὲ τοῦ Ἡρακλείδ(ου) μήτη(ρ) Ἡρακλέα Ἀνδρονίκ(ου) (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) μετό(πῳ)(*) μέσωι μετὰ κ(υρίου)
αὐτο(ῦ) <τοῦ> ἀνδρ(ὸς) ἀπὸ τῶν ἀπὸ κώμη(ς) Φεναμένι τοῦ ὑπὲρ Μεμφι(*) Ἡρακληοπολ(ίτου) νομοῦ Κλῆσι Ψοσνεῦτ(ος) ὡς (ἐτῶν) ξε ο(ὐλὴ) χίλ(ει)(*) τῶι ἄνωι(*) ἐκ δεξιῶν ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) ἐπὶ τ(ῇ) αὐτο(ῦ) θυγ(ατρὶ) Ταμαρρῆ(ι) φε(ρνὴν) παρ(  ) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) σ ἐν αἷς στολ(ὴ) ἐν διατι(μήσει) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) ξ {καὶ παρα}
καὶ ἐν παρα(φέρνοις) ἄνευ δι(ατιμήσεως) ἐνοδ(ίων)(*) χρυσ(ῶν) ζε(ῦγος) (τετάρτων) γ καὶ μην(ίσκιον) χρ(υσοῦν) (τετάρτων) α 𐅵 καὶ ψέλ(ια) ἀργ(υρᾶ) ὁλκ(ῆς) ἀσή(μου) (δραχμῶν) ιβ καὶ σκάφιο(ν) χ(αλκοῦν) καὶ κάτοπτρ(ον) χ(αλκοῦν) καὶ ἑδρ(ίσκας)(*) χ(αλκᾶς) β καὶ ἑδρ(ύσκην)(*) κασιδ(ερίνην)(*) ὁλκ(ῆς) μν(ῶν) ε καὶ κιθῶν(α)(*) χρυσανθῆ καὶ πάλ(λια) β καὶ ἀνάβο(λον) λευκ(όν). συμβιο(ύτωσαν) ἀλλή(λοις) οἱ γαμοῦντος.
φερν\ὴ/ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) σ. ὑπογρ(αφεῖς) Εὔτυχο(ς) Εὐτύχο(υ) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ) καὶ τοῦ ἄλλου Σωτήριχο(ς) Ἡρώδο(υ) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) ἀστραγ(άλῳ) ποδ(ὸς) δε(ξιοῦ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
4,ii
ἐμίσθωσεν Ἡρώδη(ς) Ἡρακλί(δου) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσωι Ὀνν(όφρι) Κολλούθ(ου) (Πέρσῃ τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λϛ ο(ὐλὴ) γό(νατι) ἀρ(ιστερῷ) τὸν ὑπάρχο(ντα) αὐτ(ῷ) περὶ Τβτ(*) κλῆρο(ν) κατοι(κικὸν) (ἀρουρῶν) ζ 𐅵 (ἑνδέκατον) <καὶ> τῶν ὑπαρχό(ντων) αὐτ(ῷ) περὶ τὴ(ν) αὐτὴ(ν) κώμη(ν) γῆ(ς) ἀπὸ ἐκκοπ(ῆς) ἐλεῶν(ος)(*) (ἀρούρας) β 𐅵, γίν(ονται) ἐπὶ τὸ (αὐτὸ) (ἄρουραι) ι (ἑνδέκατον) ἢ ὅσ(ων)
ἐὰν ὦσι ἐν δυσὶ σφραγῖσ(ι), ἐκφο(ρίου) τοῦ παντὸς καθʼ(*) ἔτο(ς) τὸ μεν (πρῶτον) καὶ (τρίτον) (ἔτος) τῆς μισθ(ώσεως) τῶν προκ(ειμένων) (ἀρουρῶν) ι (ἑνδέκατον) σὺν σπέρμασι αἷς λή(μψεται) ὁ μεμισθ(ωμένος) παρʼ αὐτο(ῦ) Ἡρώδο(υ) εἰς λόγο(ν) σπερμάτ(ων) (πυροῦ ἀρτάβαις) ι τοῦ παντὸ(ς) καθʼ(*) ἔτο(ς) (πυροῦ ἀρταβῶν) ρι μέτρ(ῳ) δρόμ(ου) θησαυρο(ῦ) Θίωνο(ς) ἐν ὧι
ἕτεροι γεοῦχο(ι), τὸ δὲ (δεύτερον) καὶ ἔσχατο(ν) ἔτος τῆς μισθ(ώσεως) φό(ρου) το(ῦ) παντὸ(ς) τῶν προκ(ειμένων) (ἀρουρῶν) ἀσπερμὶ ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) οβ, πάντων δὲ τῶνδε ἐκφό(ριον) ἀποδό(τω) ἐν μηνὶ Δρουσιλλή(ῳ), κατὰ μηθὲν τοῦ Ὀνν(όφριος) ἐλαττουμενης(*) ὑπὲρ ἧς ἠγόρακ(ε) παρὰ Ἡρώδο(υ) καὶ τῶν ἀδε(λφῶν)
ψιλῶν τόπων. ὑπογρ(αφεύς). τʼ ἄλλʼ ἀκλούθ(ως)(*).
4,iii
ὁμολο(γεῖ) Ὀρσεῦς Καμείους (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μήλ(ῳ) ἀριστερ(ῷ) Θενανχιο(ῦτι) ὡς (ἐτῶν) κζ ο(ὐλὴ) ἀντικ(νημίῳ) δε(ξιῷ) μετὰ κυρί(ου) το(ῦ) ἀδε(λφοῦ) Κώμωνο(ς) ὡς (ἐτῶν) λα ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτῆς) ἐφʼ ἑατ(ῇ)(*) φε(ρνὴν) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) λβ. ὑπογρ(αφεὺς) Ἡρώδη(ς) Εὐτύχο(υ) ὡς (ἐτῶν) λα ο(ὐλὴ) ῥιν(ὶ) μέσῃ. τʼ ἄλλʼ ἀκλούθως(*). 4,iv
συνγρ(αφῆς) τροφίδιτο(ς)(*) ἀργ(υρίου) χρυσο͂(ν)(*) ια καὶ τὴν ἀποστασίο(υ) καὶ πρόπρασιν κατὰ το(ῦ) ὑπάρχο(ντος) (ἡμίσους) μέρο(υς) οἰκ(ίας) κοινῆ(ς) καὶ ἀδιερέτο(υ)(*) ἐν Ταλὶ λεγομέν(ου) Μεγάλου Θουηρίο(υ). ἔστι δὲ ἡ δεδο(μένη) φε(ρνὴ) ἀργ(υρίου) (δραχμαὶ) ξ καὶ παράφε(ρνα) ψέλιων(*) ἀργ(υροῦν) ὁλκῆ(ς) ἀσ(ήμου) (δραχμῶν) δ, τοῦ δὲ Ὀννόφριο(ς) εἰσομοίρο(υ)(*)
ὁμοίως ἐσχομέν(ου) καὶ τοῖς ἐσομένο(ις) ἡμῖν ἐξ ἀλλή(λων) τέκν(οις) τοῦ προκ(ειμένου) (ἡμίσους) μέρους οἰκί(ας). ἣν ποιεῖται Πατῦν(ις) Πετεσούχ(ου) μη(τρὸς) Σουήριο(ς) ὡς (ἐτῶν) νϛ ο(ὐλὴ) μήλ(ῳ) ἀριστ(ερῷ) Ταπνεβ(τῦνι) Ὥρου μη(τρὸς) Ταεῦτο(ς) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ). ὑπογρ(αφεὺς) Πατῦνι(ς) ὡς (ἐτῶν) ξ ο(ὐλὴ) ταρσ(ῷ) ἀρισ(τερῷ). τʼ ἄλ(λʼ ἀκολούθως).
4,v
ἐμίσθ(ωσαν) Ὀρσενο(ῦφις) ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ) καὶ Παλλεῦτ(*) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) ἀμφό(τεροι) Ὡρουάγχιο(ς) (Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς) Ὀρσε͂τι(*) Ὀρσητι(*) ὡς (ἐτῶν) κθ ο(ὐλὴ) κροτάφ(ῳ) δε(ξιῷ) τὸν ὑπάρχο(ντα) αὐτο(ῖς) περὶ μὲν Κερκεσῖρ(ιν) <κλῆρον> (ἀρουρῶν) ιβ ἀφʼ ὧν εἰναι(*) τοῦ μὲν Ὀρσενο(ύφιος) (ἄρουραι) ι, αἱ λοι(παὶ) (ἄρουραι) {καὶ περὶ Τεβτ(ῦνιν) ὁμο(ίως) ἱερᾶς γῆ(ς)}
τοῦ Παλλεῦτο(ς) μόνο(υ) (ἄρουραι) β, καὶ περὶ Τεβτ(ῦνιν) ὁμο(ίως) ἱερ(ᾶς) γῆς (ἀρούρας) ια καὶ ἐν τῆι αὐτ(ῇ) κώμῃ τοῦ Ὀρσενο(ύφιος) κατοι(κικὸν) κλῆ(ρον) κτε̣μη̣ ἁπάσας δὲ ἡ μίσθ(ωσις) ἥδη(*) τῶν κλή(ρων) σὺν ἱερ(ᾷ) γης(*) (ἀρουρῶν) κγ, τας(*) δὲ (ἀρουρῶν) ιβ εἰς ἀράκου σπορ(ὰν) τῶν δὲ λοιπ(ῶν) γῆ(ς) (ἀρουρῶν) ια εἰ(*) σπορ(ὰν) χόρτο(υ) πασ(ῶν)
εἰς καταβρόματ(α)(*) προβ(άτων) καὶ ἀπέχ(ειν) τὸ(ν) φό(ρον) καὶ βεβαι(οῦν). ὑπογρ(αφεὺς) Ἁρμιύσ(ιος) Ὀρσεῦτο(ς) γραμματε(ὺς) γεοργ(ῶν)(*) ὡς (ἐτῶν) να ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
4,vi
ὁμολογ(εῖ) Πεθεῦς Πεθεῦτο(ς) γέρδ(ιος) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) δε(ξιᾷ) ἡγούμενο(ς) γρ(αμματεὺς) γερδί(ων) κώμη(ς) Κερκεσούχ(ων) Ὤρο(υς) τῆς (Πολέμωνος) μερίδ(ος) τοῦ ἐνε(στῶτος) (ἔτους) Παποντ(ῶτι) Ἡρακ(  ) ὡς (ἐτῶν) λϛ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσωι <καὶ> Ἁρπα  ̣  ̣ Παποντ(ῶτος) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) ἀρ(ιστερᾷ) καὶ Πτό(λλιδι(?)) Πτόλλιδο(ς) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) γό(νατι) ἀριστερ(ῷ) καὶ Παποντ(ῶτι) Παπ(οντῶτος)
ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) ἀρ(ιστερᾷ) καὶ Πτόλλιδ(ι) Ἡρακ(  ) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) μή(λῳ) ἀρ(ιστερῷ) τοῖς ε γερδ(ίοις) τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆ(ς) κώμη(ς) συνόδο(υ) ἐπάναγκ(ον) ἀποδώσιν(*) Πεθεῦν προσ[τάτη(ν)] τοῖς προγεγρ(αμμένοις) ἐν μηνὶ Καισαρείωι τοῦ ἐνεστῶτο(ς) (ἔτους) (δραχμὰς) ϙβ αἵ εἰσιν τιμῆ(ς) ζυτικῆ(ς). ὑπογρ(αφεὺς) Ἄλκιμος ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) μήλωι ἀριστ(ερῷ). τʼ ἄλλα ἀκλούθ(ως)(*).
4,vii
κζ ὁμο(λογεῖ) Ἡρώδη(ς) Ἡρακλίδ(ου) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) μέσ(ῳ) τῇ προούσῃ καὶ συνούσῃ αὐτῶι γυναικὶ Ἀπιας(*) Σωκράτους ὡς (ἐτῶν) λζ ο(ὐλὴ) μετόπ(ῳ)(*) ἐκ δε(ξιῶν) μετὰ κ(υρίου) το(ῦ) τοῦ ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου αὐτῆ(ς) ἀδε(λφοῦ) Πετεσούχο(υ) υἱοῦ Πτολ(  ) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) καρπ(ῷ) ἀρι(στερῷ)
ἔχι(ν)(*) παρʼ αὐτο͂(ν)(*) δυσι(*) παραχρῆ(μα) διὰ χ(ειρὸς) ἐξ οἴκ(ου) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ψ χωρὶς ἄλλων ὧν ὀφίλ(ει)(*) ὁ ὁμολογ(ῶν) Ἡρώδη(ς) τῇ Ἀπιᾷ καθʼ ἑτέραν συνγρ(αφὴν) τροφῖτιν τετελειωμένη(ν) διὰ τοῦ αὐτοῦ γραφίο(υ)(*) τῶι θ (ἔτει) Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ μηνὶ Χοίαχ ἑνδεκ̣ά̣τ̣ῃ
ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) φξ καὶ τῶν διὰ τῆ(ς) συνγρ(αφῆς) παραφέ(ρνων) καὶ ὧν προσενηνέχθη ἡ αὐτὴ Ἀπιᾶς τῶι Ἡρώδῃ κατὰ τὴ(ν) αὐτὴ(ν) τροφῖτιν τῶι Ἡρώδῃ περὶ τὴν αὐτὴ(ν) κώμη(ν) Τεβτῦνιν ἐν μιᾷ σφραγ(ῖδι) κλήρο(υ) κατοι(κικοῦ) (ἀρουρῶν) ιδ ἢ ὅσων ἐὰν ὦσι Ἀπατύνιο(ς) Τέκτωνο(ς)
καὶ ἧς προσενηνυχεν(*) τῆι αὐτῇ Ἀπιᾷ παιδ(ίσκης) δο(ύλης) οἰκογενῆ(ς) ᾗ ὄνομ(α) Ἡρακλοῦς. πάντα δὲ ἀκλουθ(οῦντα)(*) τῇ δηλουμένηι συνγρ(αφῇ) τροφίτιδ(ι) καὶ μένιν(*) κυριαν(*). τὰ ἄλλʼ ἀκλούθως(*).
4,viii
κη ὁμολ(ογεῖ) Ἑρμίας Χεῶτος ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) φακ(ὸς) καὶ εὔση(μος) ὀφθ(αλμὸς) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) Σωτηρίχ(ῳ) Κρονίδ(ου) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) τραχή(λῳ) ἐξ ἀρ(ιστερῶν) ἔχ(ειν) παρʼ αὐτο(ῦ) παραχρῆ(μα) διὰ χ(ειρὸς) ἐξ οἴκ(ου) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ρ καὶ ἀντὶ το(ύτων) τόκ(ων) καὶ ἱματιζόμενο(ς) καὶ παρέξομαι ἐμαυτὸ(ν) ἐπʼ ἐνιαυτὸ(ν) ἕνα ἀπὸ μηνὸς
Σεβαστοῦ τοῦ γ (ἔτους) καθʼ ἡμέρ(αν) ἑκάστη(ν) λειτουργ(οῦντα) καὶ ἐπιτελοῦντ(α) πάντα τὰ προγεγρ(αμμένα), κατὰ μηθὲ(ν) τοῦ <Σωτηρίχου> ἐλαττο(υμένου) ὑπὲρ ὧν ὀφίλ(ω)(*) αὐτ(ῷ) καθʼ ὁμολογ(ίαν) παραμονῆ(ς) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) κεφ(αλαίων). ἔγραψο(ν) ὑπὲρ αὐτο(ῦ) Ὀνν(όφρις) Πακήβκ(ιος) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ).
4,ix
ὁμολο(γοῦσι) Κλῆσις Ψοσνε(ῦτος) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) ξε ο(ὐλὴ) χίλ(ει)(*) τῶι ἄν(ω) ἐκ δε(ξιῶν) καὶ τούτο(υ) γυνὴ Ἀρσινόη Πύρρο(υ) (Περσίνη) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ) μετὰ κ(υρίου) τοῦ ἀνδρὸ(ς) Κλήσιο(ς) ἀλλή(λων) ἔγγ(υοι) εἰς ἔκτισ(ιν) Πάπως(*) Διδύμου ὡς (ἐτῶν) κθ ο(ὐλὴ) χίλ(ει)(*) τῶι κάτωι(*) ἐξ ἀρι(στερῶν) ἔχ(ειν) παρʼ αὐτο(ῦ) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) μ
καὶ ἀντὶ τούτων τόκ(ων) ἐνοικ(ίσειν) καὶ κεχρη(  ) τοὺς ὁμολογο(ῦντας) εἰσαυλίζιν(*) τὰ τοῦ Πάπου ὀνικὰ κτήνη ἐν τῇ αὐλῆι τὰς ὑπαρχο(ύσας) τῶι Κλῆσι ἐν τῇ τ(ούτου) οἰκί(ᾳ) καὶ χρήσονται οἱ ὁμολογο(ύμενοι) τοῖς ἐν τῇ αὐλῇ χρηστηρί(οις) πᾶσι(ν) ἐφʼ(*) ἔτη δύο ἀπὸ (τοῦ)
προκιμένο(υ) χρόνο(υ) καὶ βεβαιώσιν(*) τοὺς ὁμο(λογοῦντας) καὶ τοὺς παρʼ αὐτῶν. ὑπογρ(αφεὺς) τῶν ὁμολογ(ούντων) {ὑπογρ(αφεὺς) τῶν ὁμο(λογούντων)} Εὔτυχος Εὐτύχο(υ) ὡς (ἐτῶν) μα ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ). τʼ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
4,x
ὁμολογ(εῖ) Ἡρακλίδ(ης) Ἀφροδ(ισίου) ὡς (ἐτῶν) κζ ο(ὐλὴ) καρπ(ῷ) ἀρ(ιστερῷ) Ἁρυωίδ(ῃ) Ἁρμιύσιο(ς) ὡς (ἐτῶν) λε ο(ὐλὴ) πήχ(ει) ἀρ(ιστερῷ) ἀπέχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρ(ῆμα) (δραχμὰς) ξ τοῦ ἐνεστῶτο(ς) β (ἔτους) ἐν τῇ Κανάβι λεγομένῃ κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) ζ καὶ ἀπέχ(ει) τὸ(ν) φό(ρον) καὶ βεβαι(οῖ). ὑπογρ(αφεὺς) Εὔτυχ(ος) Εὐτύχ(ου) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) ἀστραγ(άλῳ) ποδ(ὸς) δε(ξιοῦ). 4,xi
ὁμολογῖ(*) Λέων Ὀννό(φριος) (Πέρσης τῆς ἐπιγονῆς) ὡς (ἐτῶν) κθ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ) Παλλαο(ῦτι) Ὡρο(υ)άνχ(ιος) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) ὀφρ(ύι) ἀρ(ιστερᾷ) ἔχ(ειν) παρʼ (αὐτοῦ) παραχρ(ῆμα) ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) κη καὶ ἀντὶ το(ύτων) τόκ(ων) ἐνοι(κίσειν) τὸν Παλλαοῦν καὶ οὓς ἐὰν αἱρῆται ἐν τῶι ὑπαρχο(ντι) αὐτῶι (ἡμίσει) μέρε(ι) οἰκ(ίας) καὶ αὐλῆ(ς) ἐν Τεβτ(ύνι) ἐπʼ ἐνιαυτὸν ἕνα
ἀπὸ το(ῦ) προκ(ειμένου) χρόνο(υ) καὶ χρήσ(εται) ὁ Παλλαῦς καὶ οὓς ἐὰν αἱρῆται της(*) ἡμισιας(*) μέρο(υς) οἰκ(ίας) καὶ αὐλῆ(ς) χρη(στηρίοις) πᾶσι καὶ βεβαιοῖ τὴν ἐνοίκ(ησιν). ὑπογρ(αφεὺς) τοῦ ὁμολ(ογοῦντος) Λέων Ὀρσενο(ύφιος) ὡς (ἐτῶν) λβ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ). τὰ ἄλλʼ ἀκ(ολούθως).
4,xii
Παῦν(ι) γ. ὁμο(λογοῦσιν) Ὀρσενο(ῦφις) Ὡρουάγχ(ιος) ὡς (ἐτῶν) νε ο(ὐλὴ) γαστροκ(νημίᾳ) δε(ξιᾷ) καὶ Ἀπύγχ(ις) Ἁρμιύσιο(ς) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) μήλ(ῳ) δε(ξιῷ) καὶ Ἀψῆ(μις) Ψοσνε(ῦτος) ὡς (ἐτῶν) ν ο(ὐλὴ) καρπ(ῷ) δε(ξιῷ) καὶ Ψενκῆβκ(ις) Σοκονώπ(ιος) ὡς (ἐτῶν) λ ο(ὐλὴ) πή(χει) δε(ξιῷ) καὶ Ὀρσενο(ῦφις) Ὀρσενο(ύφιος) ὡς (ἐτῶν) μ ο(ὐλὴ) ῥινὶ ὑπὸ μεσόφρ(υον) οἱ ε γρ(αμματεῖς) δημοσί(ων) γεοργῶν(*) τῆς προκ(ειμένης)
κώμη(ς) Τεβτ(ύνεως) καὶ Ἁρμιύσιος γρ(αμματεὺς) γεοργ(ῶν)(*) τῆς αὐτῆς κώμη(ς) ὡς (ἐτῶν) νϛ ο(ὐλὴ) πήχ(ει) δε(ξιῷ) Ἡρακ(λεῖ) Ἀφροδ(ισίου) ὡς (ἐτῶν) ξε ο(ὐλὴ) μήλ(ῳ) δε(ξιῷ) καὶ Ὀρσῆτ(ι) Φασῶτο(ς) ὡς (ἐτῶν) νη ο(ὐλὴ) δακ(τύλῳ) (πρώτῳ) χιρ(ὸς)(*) δε(ξιᾶς) τοῖς δυσὶ προβατοκ(τηνοτρόφοις) εὐδοκ(εῖν) τοὺς ὁμολογο(ῦντας) ἐφʼ ὧι διαγρ(άψουσιν) ὁ Ἡρακ(λῆς) καὶ ὁ Ὀρσ(ῆς)
ἐν τῇ μητριπόλ(ει)(*) εἰς τὴν καταδεδιγμένη(ν)(*) δη(μοσίαν) τράπ(εζαν) εἰς τοὺς προγεγρ(αμμένους) Ἁρμιύσιο(ν) γρα(μματέα) γεοργ(ῶν)(*) καὶ Ὀρσενο(ῦφιν) Ὡρο(υ)άγχ(ιος) καὶ εἰς τοὺς λυπ(ούς)(*) γρ(αμματέας) τῆς κώμη(ς) ὑπὲρ φό(ρου) το(ῦ) ἐνεστῶτο(ς) β (ἔτους) (ἡμίσους) μέρο(υς) χερσονομῶν καὶ βεβαιοι(*). τὰ ἄλλʼ ἀκλ(ούθως)(*).

Apparatus


^ 1,i.1. l. χειρὸ(ς)
^ 1,i.3. l. ἔτη
^ 1,i.4. l. ἀποδεδειγμένη(ν)
^ 1,i.4. l. κατʼ
^ 1,ii.1. l. χειρὸ(ς)
^ 1,iii.1. l. ἀναπόρριφον
^ 1,iv.1. l. [ἀν]απόρριφο(ν)
^ 1,iv.1. l. ἀπέχει(ν)
^ 1,iv.1. l. ἀκολούθως
^ 1,v.1. l. εἰσιὸ(ν)
^ 1,v.2. l. εἴδο(υς)
^ 1,vi.1. l. ἀναπόρριφον
^ 1,vi.1. l. χειρὸ(ς)
^ 1,vii.1. l. χειρὸ(ς)
^ 1,x.1. l. χει(ρὸς)
^ 1,x.1. corr. ex
^ 1,x.1. l. ἐσπαρμένα
^ 1,x.2. l. εἰσιόντος
^ 1,xi.1. l. ἄ<λλʼ>
^ 1,xii.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 1,xii.1. l. γεωργο(ῦσι)
^ 1,xii.2. l. βεβαιώσομεν
^ 1,xii.2. l. εἴδο(υς)
^ 1,xii.2. l. ἀκο(λούθως)
^ 1,xiii.1. l. ἀπέχει(ν)
^ 2,i.1. l. χειρ(ὶ)
^ 2,i.2. l. <σ>πορὰν
^ 2,i.2. l. οἷς
^ 2,i.2. l. πυροῦ
^ 2,i.3. l. χειρὸς
^ 2,i.3. l. ὄντος
^ 2,i.3. l. ἀκολούθως
^ 2,ii.1. l. Θεογονίδα
^ 2,ii.2. l. ἥμισυ
^ 2,ii.2. l. γείτον(ες)
^ 2,ii.2. l. γείτονε(ς)
^ 2,ii.4. l. γείτονε(ς)
^ 2,ii.4. l. ἐδάφη
^ 2,ii.5. l. ἑτέρα<ς>
^ 2,ii.5. l. ἡμίσου
^ 2,ii.5. l. ἀδιαιρέτου
^ 2,ii.6. l. ἑτέρᾳ
^ 2,ii.6. l. σφραγῖδι
^ 2,ii.6. l. ψιλῶν
^ 2,ii.6. l. ἀδιαιρέτων
^ 2,ii.6. l. καταλείψ(ω)
^ 2,ii.7. l. ἐνοφειλομένων
^ 2,ii.8. l. ἐνώτι(ον)
^ 2,ii.8. l. κλαρίων
^ 2,ii.8. l. ὑδρίσκ(ας)
^ 2,ii.8. l. γυναικεῖ(α)
^ 2,ii.8. l. κασσιτέριν(α)
^ 2,ii.8. l. ὑρίσκ(ον)
^ 2,ii.9. l. μιᾶ<ς>
^ 2,ii.9. l. χρώμασι
^ 2,ii.9. l. εἰσιόντος
^ 2,ii.9. l. ὑπάρχουσαν
^ 2,ii.9. l. αὐτῇ
^ 2,ii.9. l. ἀδιαιρέτων
^ 2,ii.10. l. Χαιρήμωνα
^ 2,ii.11. l. χει(ρὸς)
^ 2,iii.1. l. ὁμολογεῖ
^ 2,iii.1. l. Λυσᾶτι
^ 2,iii.1. l. ἔχειν
^ 2,iii.1. l. χειρὸ(ς)
^ 2,iii.1. l. ἀκίνδυνον
^ 2,iii.2. l. ἀποδότω
^ 2,iii.2. l. ἀκολούθως
^ 2,iv.1. l. ὁμολογεῖ
^ 2,iv.1. l. χειρὸς
^ 2,iv.1. l. ὄφειλεν
^ 2,iv.2. l. ἀκολούθως
^ 2,v.1. l. Ὀρσεῦτι
^ 2,v.1. l. γεωργ(εῖ)
^ 2,v.1. l. εἰσιὸν
^ 2,vi.1. l. οὖς
^ 2,vi.1. l. γεωργ(εῖ)
^ 2,vi.1. l. <σ>πορὰν
^ 2,vi.1. l. τρίτον
^ 2,vi.2. l. βεβαιώσει
^ 2,vi.2. l. εἴδο(υς)
^ 2,vii.1. l. ὀφρύ(ος)
^ 2,vii.1. l. <Ὡρου>άνχιο(ς)
^ 2,vii.1. l. μεμισθωμένο(υ)
^ 2,vii.1. l. εἰσιὸν
^ 2,viii.1. l. ἐξέδοτο
^ 2,viii.1. l. χει(ρὶ)
^ 2,viii.1. l. πέντε
^ 2,viii.2. l. τοῦ
^ 2,viii.2. l. λαικῆς
^ 2,viii.2. l. ἔχειν
^ 2,ix.1. l. ἀρραβῶνα
^ 2,ix.1. l. ἀναπόρριφο(ν)
^ 2,ix.1. l. συνκυρ(οῦντα)
^ 2,ix.1. l. γείτον(ες)
^ 2,ix.3. l. ἀρχείων
^ 2,ix.3. l. βεβαιώσειν
^ 2,ix.4. l. βεβαιώσει
^ 2,ix.4. l. ἰδιω(τικῶν)
^ 2,ix.4. l. ἀκολούθως
^ 2,x.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 2,x.1. l. οὐδέπω
^ 2,x.2. l. ἀποδώ(σει)
^ 2,x.3. l. ἀκολ(ούθως)
^ 3,i.1. l. μοι
^ 3,i.1. l. αὐλῆς
^ 3,i.1. l. ἐπικτήσωμαι
^ 3,i.2. l. ἐνωτ(ίων)
^ 3,i.3. l. ὑδρ(ύσκας)
^ 3,i.3. l. κασσιτέ(ρινα)
^ 3,i.4. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,i.4. l. ἄλ<λ>ʼ
^ 3,ii.1. l. παρ<α>χρῆ(μα)
^ 3,ii.1. l. ἀποδώ(σει)
^ 3,iii.1. l. σιτομ<ε>τρί(ας)
^ 3,iii.2. l. κατʼ
^ 3,iii.2. l. λαικ(ῆς)
^ 3,iii.2. l. συντάξεως
^ 3,iii.2. l. Πολέμων
^ 3,iii.2. l. ἄλ<λ>ʼ
^ 3,iv.1. l. ἐδάνεισεν
^ 3,iv.1. l. παρ<α>χρῆ(μα)
^ 3,iv.1. l. ἀποδώ(σει)
^ 3,v.2. l. πυλῶν(ι)
^ 3,v.3. l. ἀδόλ(ου)
^ 3,v.3. l. ἐξαιρέτ(ων)
^ 3,v.3. l. κονιάσεως
^ 3,v.3. l. οὔσ(ης)
^ 3,v.3. l. χορηγο(ῦντι)
^ 3,v.3. l. ὑπουργ(ίαν)
^ 3,v.4. l. εἰσιόντο(ς)
^ 3,v.4. l. ἀκολούθως
^ 3,vi.1. l. ἀποδώ(σει)
^ 3,vi.1. l. ἀκολούθ(ως)
^ 3,vii.2. l. ἐνοφειλο(μένων)
^ 3,vii.2. l. με
^ 3,vii.3. l. ἐνώτ(ιον)
^ 3,vii.3. l. κασσιτέριν(α)
^ 3,vii.3. l. προσενενεχ(θέντων)
^ 3,vii.3. l. ἡμῖν
^ 3,vii.4. l. ἀκολούθ(ως)
^ 3,viii.1. l. γεωργ(εῖ)
^ 3,viii.1. l. βοικ(ῶν)
^ 3,viii.2. l. χορη(γοῦντος)
^ 3,viii.2. l. ἑαυτῷ
^ 3,viii.2. l. ἀκολούθ(ως)
^ 3,ix.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,ix.1. l. ὄφειλ(εν)
^ 3,ix.1. l. Ὀρσενούφις
^ 3,ix.1. l. τετελειωμέν(ην)
^ 3,x.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,x.1. l. γεωργ(εῖ)
^ 3,x.2. l. χορη(γοῦντος)
^ 3,x.2. l. ἑαυτῷ
^ 3,xi.2. l. καταβρώ(ματα)
^ 3,xi.2. l. εἰσιὸν
^ 3,xi.2. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,xii.1. l. φυλα<κι>τικ(οῦ)
^ 3,xii.2. l. πατρικ(ῆς)
^ 3,xii.2. l. αἰθρίο(υ)
^ 3,xii.2. l. ἐνοφειλομένων
^ 3,xii.3. l. χιτὼν
^ 3,xii.3. l. ἐνώτι(ον)
^ 3,xii.3. l. χειρὸ(ς)
^ 3,xii.3. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,xii.4. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,xii.4. l. λιχ(ανῷ)
^ 3,xii.4. l. χειρὸ(ς)
^ 3,xiii.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 3,xiii.1. l. ἀβώλ(ους)
^ 3,xiii.1. l. ἀποδώ(σει)
^ 3,xiii.2. l. ἀγκῶν(α)
^ 3,xiii.2. l. υἱός
^ 3,xiv.1. πενηϊτο papyrus
^ 3,xiv.1. l. Θεογο<νί>δ(α)
^ 3,xiv.1. l. καταβρώματα
^ 4,i.1. l. μετώ(πῳ)
^ 4,i.2. l. Μέμφι<ν>
^ 4,i.2. l. χείλ(ει)
^ 4,i.2. l. ἄνω
^ 4,i.3. l. ἐνωτ(ίων)
^ 4,i.3. l. ὑδρ(ίσκας)
^ 4,i.3. l. ὑδρ(ύσκην)
^ 4,i.3. l. κασσιτ(ερίνην)
^ 4,i.3. l. χιτῶν(α)
^ 4,ii.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 4,ii.1. l. Τ<ε>βτ(ῦνιν)
^ 4,ii.1. l. ἐλαιῶν(ος)
^ 4,ii.2. l. κατʼ
^ 4,ii.3. l. ἐλαττουμένου
^ 4,ii.4. l. ἀκολούθ(ως)
^ 4,iii.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 4,iii.1. l. ἑαυτ(ῇ)
^ 4,iii.1. l. ἀκολούθως
^ 4,iv.1. l. τροφίτιδο(ς)
^ 4,iv.1. l. χρυσῶ(ν)
^ 4,iv.1. l. ἀδιαιρέτο(υ)
^ 4,iv.1. l. ψέλιον
^ 4,iv.1. l. ἰσομοίρο(υ)
^ 4,v.1. l. Παλλεῦς
^ 4,v.1. l. Ὀρσε<ῦ>τι
^ 4,v.1. l. Ὀρσῆτος
^ 4,v.1. l. εἰσὶν
^ 4,v.2. l. ἥδε
^ 4,v.2. l. γῇ
^ 4,v.2. l. τῶν
^ 4,v.2. l. εἰ<ς>
^ 4,v.3. l. καταβρώματ(α)
^ 4,v.3. l. γεωργ(ῶν)
^ 4,vi.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 4,vi.2. l. ἀποδώσειν
^ 4,vi.2. l. ἀκολούθ(ως)
^ 4,vii.1. l. μετώπ(ῳ)
^ 4,vii.1. l. Ἀπιᾷ
^ 4,vii.2. l. ἔχει(ν)
^ 4,vii.2. l. αὐτῶ(ν)
^ 4,vii.2. l. δύο
^ 4,vii.2. l. ὀφείλ(ει)
^ 4,vii.2. l. γραφείο(υ)
^ 4,vii.4. l. προσενήνοχεν
^ 4,vii.4. l. ἀκολουθ(οῦντα)
^ 4,vii.4. l. μένειν
^ 4,vii.4. l. κύρια
^ 4,vii.4. l. ἀκολούθως
^ 4,viii.2. l. ὀφείλ(ω)
^ 4,ix.1. l. χείλ(ει)
^ 4,ix.1. l. Πάπῳ
^ 4,ix.1. l. κάτω
^ 4,ix.2. l. ἐναυλίζειν
^ 4,ix.2. l. ἐπʼ
^ 4,ix.3. l. βεβαιώσειν
^ 4,xi.1. l. ὁμολογεῖ
^ 4,xi.2. l. τοῦ
^ 4,xi.2. l. ἡμίσους
^ 4,xii.1. l. γεωργῶν
^ 4,xii.2. l. γεωργ(ῶν)
^ 4,xii.2. l. χειρ(ὸς)
^ 4,xii.3. l. μητροπόλ(ει)
^ 4,xii.3. l. καταδεδειγμένη(ν)
^ 4,xii.3. l. γεωργ(ῶν)
^ 4,xii.3. l. λοιπ(ούς)
^ 4,xii.3. l. βεβαιοῦσι
^ 4,xii.3. l. ἀκολ(ούθως)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.mich.2.121v [xml]

AD 42 Tebtynis
[Reprinted from: sb.3.6705] SB3,6705

v
1rp
(ἔτους) β Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
Αὐτοκράτορος. ἀναγραφὴ γραφίο(υ)(*) Τεβτ(ύνεως) καὶ Κερκε(σούχων) Ὄρο(υς).
μη(νὸς) Γερμανικείου γ. πρᾶσις Ἡρώδο(υ)(*) πρὸς Ἁρπαῆσιν τόπο(υ) ψιλ(οῦ)
ὁμολ(ογία) Κρονίω(νος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Θεάνιν πρασις(*) ἀμπελ(ῶνος)
5ὁμολ(ογία) Πατύνιος πρὸς Θενψῦφιν φερνῆ(ς) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) λβ
δ συνγρ(αφὴ) τροφῖτις Ἡρακλείο(υ) πρὸς Θενθῶνιν χρυσ(ῶν) κα
ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτος καὶ ἄλλων πρὸς Ψοσνεοῦν διαιρέσεως
ε ὁμολογία Παπνεβτύνιο(ς) καὶ ἄλλ(ων) πρὸ(ς) Τκαῦμιν ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) μ
ὁμολ(ογία) Λαβοήσιο(ς) εἰς Ταπεκ(ῦσιν) μερειτήας(*)
10μίσθω(σις) Μαρσισούχο(υ) καὶ ἄλλ(ων) πρὸ(ς) Λυσίμαχο(ν) νωμῶν(*)
μίσθ(ωσις) Ψύφιος καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Γαλάτη(ν) νομ(ῶν)
ὁμολογί(α) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸς Ὀρσενο(ῦφιν) ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) κ
ὁμολογί(α) Λυσιμάχο(υ) καὶ ἄλλων πρὸς Ἡράκ(λειον) πράσ(εως) ὄνου
ὁμο(λογία) Πατύνιος πρὸ(ς) Σαμβ(ᾶν) πράσεως ὄνου
15μίσθωσις Ψενκήβκιος πρὸς Μαρσισοῦχο(ν) (ἀρουρῶν) δ
ὁμολ(ογία) Διονυσίου πρὸς Πατῦνιν πράσεω(ς) ὄνου
δάνειο(ν) Διδύμο(υ) πρὸς Ἀρτεμίδ(ωρον) καὶ ἄλλο(υς) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ξη
ὁμολ(ογία) Ἡροίδ(ος) πρὸς Πατῦνιν τροφίμ(ου) δουλικο(ῦ)
θ δάνειο(ν) Πατύνιο(ς) πρὸς Ἡρωεί(δα) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ρλϛ
20ια μίσθωσις Χαιρή(μωνος) πρὸ(ς) Μαρεῦν καὶ ἄλλο(ν) (ἀρουρῶν) ϛ
2
ὁμολ(ογία) Πεθεῦτ(ος) πρὸς Ναρκίσσα(ν) πράσεω(ς) ὄνο(υ)
ιβ ⟦ὁμολ(ογία) Γαλάτο(υ)⟧ μίσθωσις {καὶ} Γαλάτο(υ) καὶ ἄλλ(ων) πρὸ(ς) Ἦλιν (ἀρουρῶν) δ 𐅵
ιδ ὁμο(λογία) Πετεσῦτο(ς) πρὸ(ς) Ἡρώδην πράσεως ὄνο(υ)
ιϛ μίσθ(ωσις) Ἀκουσιλάου πρὸς Εὔτυχ(ον) (ἀρουρῶν) ε
5μίσθ(ωσις) Ἀκουσιλά(ου) πρὸ(ς) Ταμαρῆ(ν) (ἀρουρῶν) ε
συνγρ(αφὴ) τροφῖτις Πετσίριο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Θεναμοῦ(νιν) χρ(υσῶν) κα
ὁμολ(ογία) Ἡρώδο(υ) πρὸς Λυσᾶν παραθήκη(ς) (δραχμῶν) [β]ξ
ὁμολ(ογία) Θαήσιο(ς) πρὸς Πετεσῦν ἀποχῆ(ς) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) φμ
μίσθ(ωσις) Πακήβκιο(ς) πρὸς Ὀρσε(ῦν) (ἀρουρῶν) ιδ
10μίσθ(ωσις) Ἁτρήο(υς) πρὸς Μαρσισο(ῦχον) (ἀρουρῶν) ε
μίσθ(ωσις) Ἀπολλονί(ου) πρὸ(ς) Ὀρσενοῦφιν (ἀρουρῶν) β
ιη ἐξέδε(το)(*) Τασοούκιος πρὸ(ς) Ὧρο(ν) διδασκαλι\κῇ/ (?)
ὁμολ(ογία) Χαρωνίω(νος) πρὸ(ς) Πάτρω(να) ἀρραβ(ῶνος) (δραχμῶν) υ
ὁμο(λογία) Πατύνιο(ς) πρὸ(ς) Μαρρῆν παραθή(κης) (δραχμῶν) ρνβ
15συνγρ(αφὴ) τρο(φῖτις) Πατῦνις(*) πρὸς Θατρῆν χρ(υσῶν) ια
ὁμο(λογία) Παπνεβτ(ύνιος) πρὸς Παλλαῦν παραθήκ(ης) (δραχμῶν) μ
ὁμο(λογία) Φάσιτο(ς) πρὸ(ς) Ἁρυώ(την) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ρ
δάνειο(ν) Ἁρυώ(του) πρὸς Φᾶσιν (δραχμῶν) ιϛ
μίσθ(ωσις) Διδύμο(υ) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Πεθεο(ῦν) καὶ ἄλλο(ν) θησαυρο(ῦ)
20κβ ὁμο(λογία) Πεθεῦτο(ς) πρὸς Δίδυμο(ν) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) νβ
3
κδ συνγρ(αφὴ) τρο(φῖτις) Πετεσο(ύχου) πρὸ(ς) Θαυβάστιν χρυσῶν κα
μίσθ(ωσις) Ψενκήβκιο(ς) πρὸ(ς) Μαρσισο(ῦχον) (ἀρουρῶν) δ̣
κε ὁμο(λογία) Κρονίω(νος) πρὸ(ς) Ὀρσενο(ῦφιν) ἀποχῆ(ς) (δραχμῶν) ξ
μίσθ(ωσις) Νικομή(δους) πρὸς Ἀπολλώ(νιον) (ἀρουρῶν) ε
5μίσθ(ωσις) Πετεσούχο(υ) πρὸς Πετεσο(ῦχον) (ἀρουρῶν) δ
συνγρ(αφὴ) τροφῖτις Ἡρώδο(υ) πρὸ(ς) Θενχονῆφιν χρυ(σῶν) ια
ὁμο(λογία) Νικομήδο(υς) πρὸς Ἡρακ(λῆν) (πυροῦ ἀρταβῶν) ιγ 𐅵
κϛ ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Κλῆσιν φερνῆ(ς) (δραχμῶν) σ
μίσθ(ωσις) Ἡρώδο(υ) πρὸς Ὀννῶφριν (ἀρουρῶν) ι
10ὁμολο(γία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Θεναγχιοῦν φερνῆ(ς) (δραχμῶν) λβ
συνγραφὴ <τροφῖτις> Πατύνιο(ς) πρὸ(ς) Ταπεσεῦν χρ(υσῶν) ια
μίσθ(ωσις) Ὀρσενούφιο(ς) καὶ ἄλλου πρὸ(ς) Ὀρσεῦν νομ(ῶν)
ὁμολ(ογία) Πεθεῦτο(ς) πρὸς Παποντῶ(τα) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ϙβ
ὁμολο(γία) Ἡρώδο(υ) πρὸς Ἀπιᾶν (δραχμῶν) ψ
15κη ὁμολ(ογία) Κλήσιος καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Παποντῶ(τα) ἐνοικ(ήσεως) (δραχμῶν) μ
ὁμολ(ογία) Ἡρώ(δου) πρὸς Ἁρυώτη(ν) ἀποχ(ῆς) φόρο(υ)
Παῦνι α ὁμο(λογία) Λέοντο(ς) πρὸς Παλλαῦν ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) κη
γ ὁμο(λογία) Ὀρσενο(ύφιος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Ἡρακλῆν καὶ ἄλλο(ν) εὐδοκ(ήσεως)
δάνειο(ν) Διδύμο(υ) πρὸς Ἁρμάιν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) μη
20δ ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Κολλο(ῦθον) ἐνοικ(ήσεως) (δραχμῶν) ξ
ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Κολλο(ῦθον) μέ(ρους) ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) ξ
4
ὁμολογί(α) Ἡρώδο(υ) πρὸ(ς) Ὀννῶ(φριν) ἐπιστάλματ(ος) (πυροῦ ἀρταβῶν) μϛ
ὁμο(λογία) Τερεψάιτο(ς) πρὸ(ς) Ὀρσενο(ῦφιν) ἀποχῆ(ς) (δραχμῶν) μ
ε μίσθ(ωσις) Παμήθ(ιος) πρὸ(ς) Μαρσισοῦχο(ν) (ἀρουρῶν) ε
ζ ὁμο(λογία) Πολέμωνο(ς) πρὸ(ς) Ἑρμαίσκο(ν) ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) μ
5ια δάνειο(ν) Σωτηρίχ(ου) πρὸ(ς) Πατῦνιν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) σκδ
ιδ ὁμο(λογία) Πατύνιο(ς) πρὸ(ς) Σοῆριν ἀπερισπάστου
ὁμο(λογία) Σαραπίω(νος) πρὸ(ς) Ὀρσῆ(ν) καὶ ἄλλο(ν) ἀποχῆ(ς) φόρου
ιϛ δάνειο(ν) Ἡρώδο(υ) πρὸ(ς) Ψῦφιν καὶ ἄλλον ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) χ
ιζ ὁμο(λογία) Μαρεψήμιο(ς) πρὸ(ς) Εὔτυχ(ον) μισθ(ώσεως) (ἀρουρῶν) ϛ
10ὁμο(λογία) Φάσιτος πρὸς Ἥρωνα ἀποχῆ(ς) μισθ(οῦ)
ὁμο(λογία) Προξένο(υ) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Ἑρμαίσκο(ν) ἀργ(υρίου) (δραχμῶν) Δυ
ὁμο(λογία) Παποντῶ(τος) πρὸς Δημητρίαν φερνῆ(ς) (δραχμῶν) λβ
ὁμο(λογία) Ὀρσήο(υς) πρὸς Εὔτυχο(ν) ἀποχ(ῆς) χόρτο(υ) (ἀρουρῶν) δ
ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Ὀρσενο(ῦφιν) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ξ
15ὁμο(λογία) Ἡρακ(λείου) πρὸ(ς) Ἡράκλ(ειον) Ὀρσεῦτο(ς) ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) ξ
ιη δάνειο(ν) Φαήσιος πρὸς Παπνεβτ(ῦνιν) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) μη
ιθ ὁμο(λογία) Κρονίω(νος) καὶ ἄλλων πρὸς Ἀκουσίλ(αον) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) σπη
ὁμο(λογία) Κρονίωνο(ς) πρὸς Ἄρειο(ν) ἐκχωρήσεω(ς) φυλακιτικ(οῦ) (ἀρουρῶν) ϛ 𐅵
ὁμο(λογία) Ἀρείο(υ) πρὸς Κρονίω(να) ἀποχ(ῆς)
20κα ὁμο(λογία) Κρονίω(νος) πρὸς Ἄρειο(ν) παραθήκ(ης) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) Α
ὁμο(λογία) Σατύρο(υ) καὶ ἄλλ(ων) πρὸ(ς) Ἀπολλώνιο(ν) παραθή(κης) (δραχμῶν) ϙβ
κβ δάνειο(ν) Ἡρωδίω(νος) πρὸ(ς) Ἁρπαῆσιν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) μδ
5
κε δάνειον Εὐτύχο(υ) πρὸς Μαρε(ψῆμιν) καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) νϛ
μίσθ(ωσις) Μαρεψήμιο(ς) πρὸ(ς) Μαρσισοῦχο(ν) ἐδαφῶν
κϛ δάνειο(ν) Γαλάτο(υ) πρὸ(ς) Ψῦφιν καὶ ἄλλους (δραχμῶν) σμ
μίσθ(ωσις) Ψύφιος πρὸς Γαλάτη(ν) γῆς ἀρο(υρῶν) ια
5δάνειο(ν) Ἡρωδίων(ος) πρὸς Ἁρμάιν καὶ ἄλλω(ν)(*) (δραχμῶν) μδ
κζ συνγραφὴ τροφῖτ(ις) {πρὸ(ς)} Πετεσο(ύχου) πρὸ(ς) Θατρῆ(ν) χρ(υσῶν) ια
κη μίσθ(ωσις) Ψενκήβκιο(ς) πρὸ(ς) Μαρσισο(ῦχον) (ἀρουρῶν) δ
κθ ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Ταμάρω(να) παραθήκη(ς) (δραχμῶν) ξ
ὁμο(λογία) Πανήσιο(ς) πρὸ(ς) Ἀπολλώ(νιον) ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) ρ
10ὁμο(λογία) Δημητρίας πρὸ(ς) Παποντῶ(τα) ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) λβ
Ἐπεὶφ β ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Ἥρωνα παραθήκ(ης) (δραχμῶν) κη
ὁμολ(ογία) Θενηρακλεία(ς) πρὸ(ς) Ἡρακλῆ(ν) καὶ ἄλλο(ν) ἀποχῆ(ς) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) σ
ὁμολ(ογία) Πετεσούχ(ου) πρὸ(ς) Γαλάτη(ν) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) μ
δ ὁμολο(γία) Ταώπι(ος) πρὸ(ς) Ἁρυώτη(ν) καὶ ἄλλο(ν) ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) Α
15ὁμο(λογία) Λέωνο(ς) πρὸ(ς) Μάρωνα ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) ρκη
δάνειο(ν) Μάρωνο(ς) πρὸς Λέωνα (δραχμῶν) ρκη
μίσθ(ωσις) Ἥρωνο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Πατῦνιν καὶ ἄλλ(ον) (ἀρουρῶν) ϛ 𐅵
ε ὁμο(λογία) Ὀρσενο(ύφιος) πρὸς Ἡράκλειο(ν) ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) ξ
ζ δάνειο(ν) Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Πεσκᾶν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) οβ
20δάνειο(ν) Λυσιμάχο(υ) πρὸς Ἡρακλᾶν (δραχμῶν) ξ
ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Μάρωνα παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ξ
6
μίσθ(ωσις) Παώπιος πρὸ(ς) Ὀρσεῦν γῆς (ἀρουρῶν) ζ
η ὁμο(λογία) Ὀρσενούφιος πρὸς Ὀννῶφριν καὶ ἄλλο(ν) φερν(ῆς) (δραχμῶν) ρ
θ ὁμο(λογία) Ἁρητῆ̣το(ς) πρὸ(ς) Ὠριγένη(ν) παραμο(νῆς)
ὁμο(λογία) Πατύνιο(ς) πρὸς Ἡράκ(λειον) πράσεως ὄνο(υ)
5ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸς Πατῦνιν πράσ(εως) ὄνου
ὁμο(λογία) Κρονίω(νος) πρρό(ς)(*) Εὔτυχον παραθήκ(ης) (δραχμῶν) μη
μίσθ(ωσις) Ὀννώ(φριος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Ἡρακλείδ(ην) (ἡμίσους) μέ(ρους) νομ(ῶν)
μίσθ(ωσις) Ἥρωνο(ς) πρὸ(ς) Ἦλιν ἀρουρ(ῶν) β
ὁμολ(ογία) Παποντῶ(τος) πρὸς Ἀμμωνάριο(ν) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) κ
10ι δάνε(ιον) Χιαλήο(υς) πρὸ(ς) Πανορσῆ(ν) (δραχμῶν) μδ
ια μίσθ(ωσις) Πασῦτο(ς) πρὸ(ς) Κρονίω(να) (ἀρουρῶν) δ
ὁμο(λογία) Παπνεβτ(ύνιος) πρὸ(ς) Ψενοτῦπιν ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) σ
ὁμο(λογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Παχῆν διαιρέσεω(ς) ἐπαύλ(εως)
ιβ ὁμολ(ογία) Πασῦτο(ς) πρὸς Κρονίω(να) παραθήκ(ης) (δραχμῶν) ρκδ
15ὁμο(λογία) Ἀπολλω(νίου) πρὸ(ς) Πανῆσιν ἀποχῆ(ς) (δραχμῶν) ρ
ὁμο(λογία) Ὀρσενο(ύφιος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Μάρω(να) παραθήκη(ς) (δραχμῶν) ξ
ὁμολ(ογία) Ἁρυώτο(υ) πρὸς Ἡρώδη(ν) πράσε(ως) ὄνο(υ)
ὁμο(λογία) Εὐδαιμονίδ(ος) πρὸ(ς) Κάστορα πράσε(ως) παιδίσκ(ης) δο(ύλης)
πρᾶσις Ψενοβάστι(ος) πρὸ(ς) Ὀρσεῦν μερῶ(ν) β ἀπὸ με(ρῶν) γ αὐλ(ῆς)
20ιγ ὁμολ(ογία) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸς Μάρω(να) ἀποχῆ(ς) μισθ(οῦ)
ὁμολ(ογία) Ταφατρή(ους) πρὸ(ς) Κρονίω(να) τροφίμο(υ) δουλικ(οῦ)
ιδ δάνειο(ν) Κρονίω(νος) πρὸ(ς) Κολλοῦθ(ον) καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) ρκ
7
ιϛ ὁμο(λογία) Ὀρσενούφι(ος) πρὸ(ς) Ἡράκλειο(ν) παραθήκη(ς) (δραχμῶν) σξ
ὁμο(λογία) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸ(ς) Μάρωνα ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) χ
ὁμο(λογία) Μιεῦτο(ς) πρὸ(ς) Ψοσνεῦν πράσεω(ς) ἱστο(ῦ) γερδιακ(οῦ)
ὁμο(λογία) Πασιουάνιο(ς) καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Δίδυμο(ν) καὶ ἄλλο(ν) ἐγγυή(σεως)
5ιθ μίσθ(ωσις) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Ἁρποχρατίω(να) (ἀρουρῶν) γ
ὁμο(λογία) Κάστορο(ς) πρὸ(ς) Εὐδαιμο(νίδα) πράσεως παιδί(ου) δουλ(ικοῦ)
ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Πετσῖριν ἀποχ(ῆς) τροφείων
μίσθ(ωσις) Πακήβκιο(ς) πρὸς Ὀρσεῦν ἱερᾶς (ἀρουρῶν) ϛ
ὁμο(λογία) Πεθεῦτο(ς) πρὸς Εὔτυχ(ον) παραθήκ(ης) (δραχμῶν) ρπ
10κβ ὁμολ(ογία) Ὥρου πρὸς Ἡράκλειον μετο̣χ(ῆς) γεωργί(ας)
μίσθ(ωσις) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Ὀρσεῦν (ἀρουρῶν) ζ
κδ μίσθ(ωσις) Διδύμο(υ) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Τεσενοῦφιν καὶ ἄλλο(ν) βαλανεί(ου)
μίσθ(ωσις) Πετεσῦτο(ς) πρὸ(ς) Σώταν (ἀρουρῶν) β δ´
δάνειο(ν) Σώτο(υ) πρὸς Πετεσῦν (δραχμῶν) μ καὶ (πυροῦ ἀρταβῶν) ε
15ὁμο(λογία) Πατύνιο(ς) πρὸ(ς) Μενέμαχο(ν) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) κ
κϛ ὁμο(λογία) Ἀκουσιλάου πρὸ(ς) Πανεσνεῦν παραχωρή(σεως) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) δ
ὁμολ(ογία) Πασῦτο(ς) πρὸ(ς) Παχῆ(ν) παραχωρή(σεως) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) δ
ὁμο(λογία) Ἡρωδίωνο(ς) πρὸ(ς) Πνεβτῦνιν ἀποχῆ(ς) (δραχμῶν) ρκ
κθ ὁμο(λογία) Πνεβτύνιο(ς) καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Ἡρωδίω(να) παραθήκ(ης) (δραχμῶν) ρμ
20ὁμο(λογία) Μιεῦτο(ς) πρὸς Ὀρσεῦν ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) ϙβ
ὁμο(λογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Κρονίω(να) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ρ
8
λ ὁμο(λογία) Τατεφερῶτο(ς) πρὸς Ὀρσεῦν ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) ξ
μίσθ(ωσις) Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Ὀννῶ(φριν) ἐδαφῶν ⟦πρᾶσ(ις)⟧
πρᾶσις Ἁρμάιος πρὸ(ς) Πετεσο(ῦχον) (ἡμίσους) μέρο(υς) οἰκ(ίας)
πρᾶσις Ὀρσενούφιος πρὸς Χεῦν (ἡμίσους) μέρο(υς) οἰκ(ίας)
5πρᾶσις Ψοσνεῦτο(ς) πρὸ(ς) Κάστορα μερῶ(ν) οἰκί(ας)
πρᾶσις Μαρεπκαίμιος πρὸ(ς) Πακῆβκιν (τρίτου) μέ(ρους) οἰκ(ίας)
πρᾶσις Ἡρακλείας καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Σαδάλα(ν) καὶ ἄλλ(ον) μ\ε/ρ(ν) οἰκ(ίας)
μίσθ(ωσις) Μαρεψήμιος ⟦καὶ ἄλλων⟧ πρὸ(ς) Ψῦφιν ἐδαφῶ(ν)
ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) καὶ τῶν ἀδε(λφῶν) διαιρέσεως
10ὁμολ(ογία) Πακήβκιο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Σιγῆριν ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ξ
ὁμολ(ογία) Θαυβάστιο(ς) πρὸ(ς) Ὀρσεῦν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) ξ
ὁμο(λογία) ἀλλή(λων) Ὀρσεῦτο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸς ἑαυτοὺς μετοχῆ(ς)
ὁμολ(ογία) Ταφολήμιος καὶ ἄλλων πρὸς ἑαυτο(ὺς) διαιρέ(σεως) οἰκ(ίας)
ὁμολ(ογία) Θαήσιο(ς) πρὸ(ς) Ὀννῶ(φριν) καὶ ἄλλο(ν) ἐξστάσεως(*)
15μηνὸ(ς) Καισαρείου δ
ὁμο(λογία) Ἡρώδο(υ) πρὸς Μάρκο(ν) πράσεω(ς) ὄνου
ὁμο(λογία) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸς Μάρωνα κριθ(ῆς) (ἀρταβῶν) κη
πρασεως(*) Ἡρώδ(ου) πρὸς Εὔτυχ(ον) (τρίτου) μέ(ρους) ψειλ(οῦ)(*) τόπ(ου)
ὁμο(λογία) Εὐτύχο(υ) πρὸ(ς) Γάιον πράσεως ὄνου
20ὁμολ(ογία) Ὀρσενο(ύφιος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Ἡράκλειον παραθήκ(ης) (δραχμῶν) Ασν
ε ὁμο(λογία) Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Ἀκουσίλαον πράσ(εως) ἡμίσο(υς) μέ(ρους) ὄνου
ὁμο(λογία) Ἀκουσιλάου πρὸ(ς) τοὺς υἱοὺς μετο̣(χῆς) γεωργίας
9
μίσθ(ωσις) Ἥρωνο(ς) πρὸ(ς) Πετεσοῦχο(ν) καὶ ἄλλο(ν) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) ι
μίσθ(ωσις) Θενορσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Γαλάτ(ην) (ἀρουρῶν) γ 𐅵
μίσθ(ωσις) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸ(ς) Γαλάτη(ν) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) η
ὁμο(λογία) Ὡρίωνο(ς) πρὸ(ς) τοὺς υἱοὺς μεριτείας
5θ ὁμο(λογία) Ἡρακλεί(ου) πρὸ(ς) Ἁρποχρατίω(να) παραθή(κης) (δραχμῶν) ρ
δάνειο(ν) Ἡρωδίω(νος) πρὸ(ς) Χεῦν (δραχμῶν) ν
ὁμο(λογία) Σοκονώπιο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Γαλάτη(ν) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) π
ια ὁμο(λογία) Σοκονώπιο(ς) πρὸ(ς) Σιγῆριν παραμο(νῆς) (δραχμῶν) πδ
ιβ μίσθ(ωσις) Μαρεψήμιο(ς) πρὸ(ς) Μαρσισοῦχο(ν) (ἀρουρῶν) ιβ
10ιδ ὁμολ(ογία) Μαρεψήμιο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Μαρσισοῦχ(ον) κριθ(ῆς) (ἀρταβῶν) ρε
πρᾶσις Γαλάτο(υ) καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Δίδυμο(ν) τόπο(υ) βίκ(ων) ιε
μίσθ(ωσις) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸς Πετεεῦν (ἀρουρῶν) γ γ´
μίσθ(ωσις) Ἡρᾶτο(ς) πρὸ(ς) Πετεεῦν (ἀρουρῶν) δ
μίσθ(ωσις) Νικομή(δους) πρὸς Ἡράκλειο(ν) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) ι
15μίσθ(ωσις) Ἡρακλείδο(υ) πρὸς Μάρωνα ἱερᾶς (ἀρουρῶν) ε 𐅵
δάνειο(ν) Ἡρακλείδ(ου) πρὸ(ς) Νικομήδη(ν) (δραχμῶν) ρμ
ὁμο(λογία) Κρονίω(νος) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Ὀρσενοῦφιν παραθήκ(ης) (δραχμῶν) σν
ὁμο(λογία) Πετεσούχο(υ) καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Ὀρσεῦν παραμο(νῆς) (δραχμῶν) π
ιϛ δάνειο(ν) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Πασῦν καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) ρκδ
20συνγρ(αφὴ) τροφῖτις Ὀρσενο(ύφιος) πρὸ(ς) Θενπετσοοῦκ(ιν) χρυ(σῶν) ια
συν̣γρ(αφὴ) τροφῖτ(ις) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Θενμαρρῆν χρυ(σῶν) ια
10
ὁμολ(ογία) Ἁρμαισσήμιο(ς) καὶ ἄλλων πρὸς Νααραῦν φε(ρνῆς) (δραχμῶν) μ
συνγραφὴ τροφῖτις Ψοσνε(ῦτος) πρὸ(ς) Θενηράκ(λειαν) χρυ(σῶν) ια
συνγραφὴ τροφῖτις Τροφανηο(ῦτος) πρὸ(ς) Τεφερσῶ(ν) χρυ(σῶν) κα
δάνε(ιον) Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Αὐνῆ(ν) καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) τκ
5μίσθ(ωσις) Ψοσνεῦτο(ς) πρὸ(ς) Ἥρωνα ἐδαφῶν
ὁμο(λογία) Παπνεβτύνιος \εἰς/ ⟦προ⟧ Τετεῶνα μερειτείας(*)
ὁμο(λογία) Αὐνήους πρὸ(ς) Ἡρακλείδη(ν) παραθήκη(ς) (δραχμῶν) ρκγ
μίσθ(ωσις) Πανήσιος πρὸ(ς) Ἡρακλ(είδην) (ἀρουρῶν) ϛ
μίσθ(ωσις) Σώτου πρὸς Ἡρώδ(ην) νομῶν
10ὁμο(λογία) Ἁτρήο(υς) πρὸς Θατρῆν Πετεσούχ(ου) φε(ρνῆς) (δραχμῶν) ν
συνγρ(αφὴ) τροφῖ(τις) Ἀπύγχιο(ς) πρὸ(ς) Θατρῆ(ν) χρ(υσῶν) ια
ὁμολ(ογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Ὀρσεοῦν παραθήκ(ης) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ρπβ
ιθ ὁμ(ολογία) Παποντῶ(τος) πρὸ(ς) Πεκῦσιν ἐνοικ(ήσεως) ἀργυ(ρίου) (δραχμῶν) ζ̣
ὁμο(λογία) Κρονίωνος πρὸς Ἡρακλείδη(ν) παρχωρη(*)   ̣  ̣
15δάνειο(ν) Ἡρακλείδ(ου) πρὸ(ς) Κρονίω(να) (δραχμῶν) ϙ
μίσθ(ωσις) Ἥρωνο(ς) πρὸ(ς) Ἡράκλειον κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) ϛ
ὁμο(λογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Πετεσοῦχ(ον) ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) νβ
μίσθ(ωσις) Ἀγχιο(ῦτος) πρὸς Πάτρω(να) χόρτο(υ) (ἀρουρῶν) δ
κγ δάνειο(ν) Διδύμο(υ) πρὸ(ς) Ὀρσενο(ῦφιν) (δραχμῶν) ρξ
20ὁμολ(ογία) Ὀρσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Ὀρσεοῦν παραθήκ(ης) (δραχμῶν) ιϛ
11
δάνειο(ν) Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Πνᾶσιν (δραχμῶν) σκδ
μίσθωσις Ἀψήμιος πρὸ(ς) Νεφερῶν ἐλαιουργίο(υ)
ὁμολ(ογία) Φάσιτο(ς) πρὸ(ς) Ὀρσεῦν παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ρ
ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Ὀρσεῦν πράσεως ὄνο(υ)
5ὁμο(λογία) Κρονίωνο(ς) πρὸ(ς) Ἡράκλ(ειον) παραθή(κης) (δραχμῶν) τξ
κδ μίσθω(σις) Πασῦτο(ς) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Ὀρσέα (ἀρουρῶν) δ 𐅵
κε μίσθ(ωσις) Ἁρμιύσιος πρὸ(ς) Πατῦνιν καὶ ἄλλο(ν) (ἀρουρῶν) θ
ὁμο(λογία) Ἡρακλείο(υ) πρὸ(ς) Κρονίω(να) πράσεως ὄνου
δάνειον Μαροῦ(τος) πρὸς Ἁρπαῆσιν καὶ ἄλ(λον) (δραχμῶν) κδ
10ὁμο(λογία) Ἡρώδο(υ) πρὸ(ς) Ἁρπαῆσιν ἐνοική(σεως) (δραχμῶν) μη
ὁμο(λογία) Ταορσεῦτο(ς) πρὸ(ς) Τααρμιῦσιν ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) σκδ
κζ συνγραφὴ τροφῖτ(ις) Νααραῦτ(ος) πρὸ(ς) Τεφερῶ(ν) χρυ(σῶν) ια
ἐξέδετο(*) Ἡρᾶτο(ς(?)) πρὸ(ς) Παποντῶν διδεσκαλικ(ῇ)(*)
ὁ(μολογία) Πετεαρψε(νήσιος) πρὸ(ς) Αὐρῆ(ν) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) λϛ
15ὁμολ(ογία) Νεκφεραῦτο(ς) πρὸ(ς) Πακῆβκιν ἀποχ(ῆς) (δραχμῶν) ιϛ
κη ὁμολ(ογία) Λυσᾶτο(ς) πρὸ(ς) Ἡρακλο(ῦν) φερνῆ(ς) (δραχμῶν) Α
συνγραφὴ τροφῖτις Κρονίω(νος) πρὸ(ς) Ταορσε(ῦν) χρυ(σῶν) ια
συνγραφὴ τροφῖτις Ἀρείο(υ) πρὸ(ς) Πτολλο(ῦν) χρυ(σῶν) μα
κθ ὁμολ(ογία) Πατύνιο(ς) εἰς Τετεκ(ᾶν) μεριτείας
20ἐ̣παγο(μένων) α ὁμολο(γία) Ῥωμαίων καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Παστοο(ῦν) παραθ(ήκης) (δραχμῶν) μη
  ̣ συνγρ(αφὴ) τροφῖτ(ις)⟧
12
γ πρᾶσις πρὸ(ς) Λυσίμαχο(ν) (τετάρτου) μέ(ρους) (ἡμισείας) οἰ[κ(ίας)]
μίσθ(ωσις) Ἁρυώ[του] καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Ἀ[πο]λλώ(νιον) κηπουρικ(ή)
ὁμολ(ογία) Ἁρυώ[του] καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Δίδυ[μ]ον καὶ ἄλλους φερνῆ(ς) (δραχμῶν) Α
συνγραφὴ τρο(φῖτις) Ἁρυώ(του) πρὸ(ς) Ἡρακλ[  ̣  ̣  ̣] χρυσῶν να
5συνγραφὴ τρο(φῖτις) Ψοσνεῦτο(ς) πρὸς Ἁρμιῦσιν χρυ(σῶν) ια
ἐξέδετο(*) Ὡρ̣ι̣ωνο(*) πρὸ(ς) Πετεσῦν διδασκ(αλικῇ) (?)
ὁμο(λογία) Ἀμετυαρί(ου) πρὸ(ς) Ἡρακλέα πράσ(εως) (δεκάτου) (ἕκτου) μ(έρους) οἰ(κίας) καὶ αὐλ(ῆς)
δ ὁμο(λογία) Θερμο(υθαρίου) πρὸ(ς) Ἀμμώνιο(ν) δουλικ(οῦ) τρο(φίμου)
ε δάνειο(ν) Ἀμμωνίου πρὸ(ς) Πετεσο(ῦχον) καὶ ἄλλο(ν) (δραχμῶν) ρλβ
10ὁμολ(ογία) Ἡρακλείου πρὸ(ς) Δίδυμον καὶ ἄλλ(ον) ἐκστάσεως
πρᾶσις Ἀκουσιλάο(υ) πρὸ(ς) Παπν(εβτῦνιν) (τετάρτου) μέρο(υς) ψειλο(ῦ)(*) τόπο(υ)
δάνειον Πτολεμαίου καὶ ἄλλων πρὸ(ς) Ἁρποχρατίω(να) (δραχμῶν) ρ
ὁμ(ολογία) Πτολ(εμαίου) καὶ ἄλλω(ν) πρὸ(ς) Ἁρποχρατί(ωνα) παραχω(ρήσεως) κλήρο(υ) (ἀρουρῶν) η
ὁμολο(γία) Ὀρσενούφιο(ς) πρὸ(ς) Τερεψάιν φερνῆ(ς) (δραχμῶν) μ
15ὁμο(λογία) Ὥρου καὶ ἄλλω(ν) πρὸς Ψοσνεο(ῦν) παραμο(νῆς) (δραχμῶν) ξ
μίσθ(ωσις) Κρονίω(νος) πρὸ(ς) Εἰρηναῖο(ν) (ἀρουρῶν) κδ
ὁμο(λογία) Ὀρσενο(ύφιος) πρὸ(ς) Ἀπολλώ(νιον) ἐνοικήσε(ως) (δραχμῶν) ξ
πρᾶσις Παπνεβτυνις(*) πρὸ(ς) Ὀρσεῦν (τετάρτου) μέ(ρους) τόπ(ου) ψειλ(οῦ)(*)
πρᾶσις Πετεσούχο(υ) πρὸ(ς) Ὀρσενοῦφιν ψειλο(ῦ)(*) τόπ(ου)
20πρᾶσις Ταορσ[εῦτος] πρὸς Παποντῶ(τα) ψειλο(ῦ)(*) τόπου

Apparatus


^ 1rp.2. l. γραφείο(υ)
^ 1rp.3. BL 3.107 : Ἡρόδο(υ) prev. ed.
^ 1rp.4. l. πράσεως
^ 1rp.9. l. μεριτείας
^ 1rp.10. l. νομῶν
^ 2.12. l. ἐξέδο(το)
^ 2.15. l. Πατύνιος
^ 5.5. l. ἄλλο(ν)
^ 6.6. l. πρό(ς)
^ 8.14. l. ἐκστάσεως
^ 8.18. l. πρᾶσις
^ 8.18. l. ψιλ(οῦ)
^ 10.6. l. μεριτείας
^ 10.14. l. παρ<α>χωρή(σεως)
^ 11.13. l. ἐξέδοτο
^ 11.13. l. διδασκαλικ(ῇ)
^ 12.6. l. ἐξέδοτο
^ 12.6. l. Ὡρίων
^ 12.11. l. ψιλο(ῦ)
^ 12.18. l. Παπνεβτύνιος
^ 12.18. l. ψιλ(οῦ)
^ 12.19. l. ψιλο(ῦ)
^ 12.20. l. ψιλο(ῦ)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: c.pap.gr.1.17 [xml]

AD 42 Tebtynis
[Reprinted from: p.mich.2.121] PMich2,121,r,1,viii

8
[⁦ -ca.?- ⁩] ὡς (ἐτῶν) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣α  ̣  ̣δ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]αυμη(  ) ὡς (ἐτῶν) λϛ ο(ὐλὴ) γό(νατι) δε(ξιῷ)   ̣  ̣  ̣ Ἡρωεὶς(*) μὲν τροφεύειν καὶ θηλάζειν παρʼ ἑαυτῇ τῶι ἰδίωι γάλακτι ἐπὶ ἔτηι(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ὄνο(μα) Θερμ(ουθάριον) λαμβ(άνουσα) ἡ Ἡρωεὶς(*) παρὰ τοῦ Πατύνιο(ς) ἐπὶ μὲν τῶν δύο ἐτῶν τῆς δὲ γαλακτοτρο(φίας) κατὰ μῆνα ἕκαστον εκ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ λχ τῆς [αὐτῆς] κώμης Τεβτ(ύνεως) καὶ ελ(  ) ροφ  ̣  ̣  ̣ ι καὶ μὴ ἐξέστω οὖν τῇ Ἡρώιδει(*). τὰ̓́λλʼ(*) ἀκ(ολούθως).
9
[⁦ -ca.?- ⁩]πρ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣χατρη(  ) ὡς (ἐτῶν) οβ ο(ὐλὴ) ὑπὲρ   ̣ω  ̣ δε(ξιὸν) ἀ[ργυρίου ἐ]πισή(μου) νομίσματο(ς) κεφ(αλαίου) (δραχμὰς) ρλϛ ἃς καὶ εἴληφε(ν) παρʼ αὐτοῦ παραχρῆ(μα) διὰ χιρὸ(ς)(*) ἐξ οἴκου τόκ(ου)
[⁦ -ca.?- ⁩] Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος, ἐὰν δὲ μὴ ἀποδοι(*) καθʼ ἃ γέγραπται. τὰ̓́λλʼ(*) ἀκλούθως(*)

Apparatus


^ 8.1. l. Ἡρωὶς
^ 8.1. l. ἔτη
^ 8.2. l. Ἡρωὶς
^ 8.3. l. Ἡρωίδι
^ 8.3. l. τὰ ἄλλʼ
^ 9.1. l. χειρὸ(ς)
^ 9.2. l. ἀποδῷ
^ 9.2. l. τὰ ἄλλʼ
^ 9.2. l. ἀκολούθως

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.6705 [xml]

AD 538 Aphrodito, Aphroditopolis
[Reprinted in: p.mich.2.121] PMich 2,121v1

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.3.7260 [xml]

I spc Oxyrhynchus
[Reprinted in: p.mich.2.121] PMich 2,121

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

An alimentary contract for money of the value of 11 pieces of gold and the contract of surrender and preliminary sale, concerning the half-share belonging to me of a house helf jointly and undivided in Tali, in the so-called Great Thoerion.;And the dowry is 60 drachmai in silver, and as parapherna an armlet of silver of a weight of 4 drachmai of uncoined metal.;And Onnophris shares equally, and with equal right, with the children, whom we may have by one another, in the aforesaid half-share of a house.;Which contract Patynis, son of Petesouchos, his mother being Soueris, about 56 years old, with a scar on the left cheek, makes with Tapnebtynis, daughter of Horos, her mother being Taeus, about 50 years old, with a scar on the right forearm.;Signatory: Patynis, about 60 years old, with a scar on the left instep.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Epeiph) 16. Acknowledgment of deposit of 260 drachmai, (made) by Orsenouphis to Herakleios.;Agreement (of - - -) of 600 silver drachmai, (made) by Orsenouphis to Maron.;Agreement of sale of a weaver's loom, (made) by Mieus to Psosneus.;Agreement of giving security, (made) by Pasiouanis and others to Didymos and another.;On the 19th. Lease of 3 arourai, (made) by Orseus to Harpochration.;Agreement of sale of a young male slave, (made) by Kastor to Eudaimonis.;Acknowledgment of receipt of a maintenance, (made) by Herakleios to Petsiris.;Lease of 6 arourai of temple land, (made) by Pakebkis to Orseus.;Acknowledgment of deposit of 180 drachmai, (made) by Petheus to Eutychos.;On the 22nd. Agreement of partnership in farming, (made) by Horos to Herakleios.;Lease of 7 arourai, (made) by Orseus to Orseus.;On the 24th. Lease of a bath, (made) by Didymos and others to Tesenouphis and another.;Lease of 2 1/4 arourai, (made) by Petesys to Sotas.;Loan of 40 drachmai and 5 artabai of wheat, (made) by Sotas to Petesys.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 20 drachmai, (made) by Patynis to Menemachos.;On the 26th. Agreement of cession of an allotment of 4 arourai, (made) by Akousilaos to Panesneus.;Agreement of cession of an allotment of 4 arourai, (made) by Pasys to Paches.;Acknowledgment of receipt of 120 drachmai, (made) by Herodion to Pnebtynis.;On the 29th. Acknowledgment of deposit of 140 drachmai, (made) by Pnebtynis and others to Herodion.;Acknowledgment of receipt of 92 drachmai, (made) by Mieus to Orseus.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 100 drachmai, (made) by Orseus to Kronion.

APIS Translation (English)

On the 27th. Herodes, son of Heraklides, a Persian of the epigone, about 35 years old, with a scar in the middle of the forehead, acknowledges to his wife, who is living in wedlock with him, Apias, daughter of Sokrates, about 37 years old, with a scar on the forehead to the right, together with her guardian Ptol(--), son of her full brother Petesouchos, about 30 years old, with a scar on the left wrist, that he has received from the two of them in cash from hand to hand out of the house 700 silver drachmai; apart from the other 560 silver drachmai which the contracting party Herodes owes Apias in accordance with another alimentary contract executed through the same grapheion in the 9th year of Tiberius Caesar Augustus on the 11th of the month Choiak; and the parapherna enumerated in the contract; and the 14 arourai, or however many there may be, in one parcel, of a catoecic allotment near the same village of Tebtynis formerly the property of Patynis the carpenter <or: son of Tekton>, which the said Apias has bestowed upon Herodes according to the same alimentary contract with Herodes; and the house-born slave girl named Heraklous whom <. . .> has given to the same Apias. And all that is in accordance with the aforesaid alimentary contract shall also be valid.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Kaisareios 5, continued).;Lease of 10 arourai of an allotment, (made) by Heron to Petesouchos and another.;Lease of 3 1/2 arourai, (made) by Thenorseus to Galates.;Lease of 8 arourai of an allotment, (made) by Orsenouphis to Galates.;Agreement of division (of property), (made) by Horion to his sons.;On the 9th. Acknowledgment of deposit of 100 drachmai, (made) by Herakleios to Harpochration.;Loan of 50 drachmai, (made) by Herodion to Cheus.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 80 drachmai, (made) by Sokonopis and others to Galates.;On the 11th. Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 84 drachmai, (made) by Sokonopis to Sigeris.;On the 12th. Lease of 12 arourai, (made) by Marepsemis to Marsisouchos.;On the 14th. Agreement (of - - -) of 105 artabai of barley, (made) by Marepsemis and others to Marsisouchos.;Sale of a place of 15 bikoi, (made) by Galates and others to Didymos.;Lease of 3 1/3 arourai, (made) by Orseus to Peteeus.;Lease of 4 arourai, (made) by Heras to Peteeus.;Lease of 10 arourai of an allotment, (made) by Nikomedes to Herakleios.;Lease of 5 1/2 arourai of temple land, (made) by Herakleides to Maron.;Loan of 140 drachmai, (made) by Herakleides to Nikomedes.;Acknowledgment of deposit of 250 drachmai, (made) by Kronion and others to Orsenouphis.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 80 drachmai, (made) by Petesouchos and others to Orseus.;On the 16th. Loan of 124 drachmai, (made) by Herakleios to Pasys and another.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Orsenouphis to Thenpetsooukis.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Orseus to Thenmarres.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Alimentary contract for money of the value of 11 pieces of gold, and the contract of surrender and preliminary sale in respect of my share inherited from my mother of a house and court with all their appurtenances in Talei in the division of Polemon, and also in respect of (whatever property) I may acquire from the present time, both allotments and slaves and movables and household furnishings, in any way whatsoever.;And the dowry is 60 silver drachmai, and as parapherna without valuation a pair of gold ear-rings of 3 quarters, and a lunette of gold of 1 1/2 quarters, and silver armlets of a weight of 8 drachmai of uncoined metal, and a bronze bowl, and two bronze water jars, and (women's utensils) of tin of a weight of 2 minai.;Which contract Patynis, son of Kronion, his mother being Soueris, about 40 years old, with a scar on the left cheek, makes with his wife Thatres, daughter of Nikomedes(?), her mother being Thomsais, about 26 years old, with a scar in the middle of the forehead below the hair.;Signatory: Ptolemaios, son of Chairemon, about 75 years old, with a scar above the left elbow, and for the other party Heraklides, son of Horion, about 60 years old, with a scar on the left instep.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Petheus, son of Petheus, Persian of the epigone, about 40 years old, with a scar on the right eyebrow, acknowledges to Didymos, son of Telesis, about 45 years old, with a scar on the right thumb, that he has received from him in cash 52 silver drachmai as a deposit free from all risk. He will repay them whenever he (Didymos) may choose.;Signatory: Pasipos son of Heraklides, about 55 years old, with a scar on the neck.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

(Kaisareios 23, continued).;Loan of 224 drachmai, (made) by Lysimachos to Pnasis.;Lease of an oil-press, (made) by Apsemis to Nepheros.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 100 drachmai, (made) by Phasis to Orseus.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Herakleios to Orseus.;Acknowledgment of deposit of 360 drachmai, (made) by Kronion to Herakleios.;On the 24th. Lease of 4 1/2 arourai, (made) by Pasys and others to Orseus.;On the 25th. Lease of 9 arourai, (made) by Harmiysis to Patynis and another.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Herakleios to Kronion.;Loan of 24 drachmai, (made) by Marous to Harpaesis.;Agreement to furnish lodging for 48 drachmai, (made) by Herodes to Harpaesis.;Acknowledgment of receipt of 224 drachmai, (made) by Taorseus to Taarmiysis.;On the 27th. Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Naaraus to Tepheros.;(Contract by which) Heras gave (his son) in apprenticeship to Papontos.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 36 drachmai, (made) by Petearpsenesis to Aures.;Acknowledgment of receipt of 16 drachmai, (made) by Nekpheraus to Pakebkis.;On the 28th. Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 1,000 drachmai, (made) by Lysas to Heraklous.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Kronion to Taorseus.;Alimentary contract for the value of 41 gold pieces, (made) by Areios to Ptollous.;On the 29th. Agreement of division (of property), (made) by Patynis to Tetekas.;First intercalary day. Acknowledgment of deposit of 48 drachms, made by the Romans and others to Pastoous.;[[. . Alimentary contract]]

APIS Translation (English)

Phasis, son of Peteno(--), a Persian of the epigone, about 30 years old, with a scar on the forehead on the left side below the hair, acknowledges to Haryotes, son of Lysimachos, about 24 years old, with a scar on the left forearm, that he has received from him 100 silver drachmai, and in place of the interest and the one and a half artabai which Phasis shall receive in addition each month from Haryotes on account of a monthly allowance of grain from the aforesaid portion of Haryotes; and of the shearings of 4 sheep which he shall receive annually from Haryotes; and of the poll-tax which Haryotes shall pay on his behalf at the village of Oxyrhyncha, in the division of Polemon <- - ->.;Signatory: Polemon, son of Polemon, about 24 years old, with a scar on the right shin.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Akousilaos, son of Kastor, a Persian of the epigone, about 39 years old, with a scar on his right hand, has leased to Tamarron, daughter of Haryotes, about 40 years old, with a scar on her left instep, acting with her guardian, her son Eutychos, about 29 years old, with a scar on his left shin, the catoecic allotment belonging to him in the aforesaid village in what is called (the allotment?) of Zenon, that is five arourai out of six arourai, or however many there may be, in one parcel, for five years from the fourth year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator for a first and second sowing with whatever sorts of wheat and barly she may choose. And Akousilaos has received from Tamarron the rental of . . . and of produce and . . . of the same five-year period at once from hand to hand out of the house, all the public revenues of the five-year period, the artabia naubion and (whatever charges which are to be charged) according to the crops, being a charge upon Tamarron, but the arithmetikon being a charge on Akousilaos.;Signatory: Onnophris, son of Pakebkis, about 39 years old, with a scar on his right knee.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

On the 3rd (intercalary day). Sale of a quarter part of half a house, (made) <by - - -> to Lysimachos.;Lease pertaining to gardening, (made) by Haryotes and others to Apollonios.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 1,000 drachmai, (made) by Haryotes and others to Didymos and others.;Alimentary contract for the value of 51 gold pieces, (made) by Haryotes to Herakleia.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Psosneus to Harmiysis.;(Contract by which) Horion gave (his son) in apprenticeship to Petesys.;Agreement of sale of a sixteenth part of a house and court, (made) by Ametyarios to Herakles.;On the 4th. Agreement for nursing a slave, (made) by Thermoutharion to Ammonios.;On the 5th. Loan of 132 drachmai, (made) by Ammonios to Petesouchos and another.;Agreement of release of claims, (made) by Herakleia to Didymos and another.;Sale of a quarter part of a vacant plot, (made) by Akousilaos to Papnebtynis.;Loan of 100 drachmai, (made) by Ptolemaios and others to Harpochration.;Agreement of cession of 8 arourai of an allotment, (made) by Ptolemaios and others to Harpochration.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 40 drachmai, (made) by Orsenouphis to Terepsais.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 60 drachmai, (made) by Horos and others to Psosneous.;Lease of 24 arourai, (made) by Kronion to Eirenaios.;Agreement to furnish lodging for 60 drachmai, (made) by Orsenouphis to Apollonios.;Sale of a quarter part of a vacant plot, (made) by Papnebtynis to Orseus.;Sale of a vacant plot, (made) by Petesouchos to Orsenouphis.;Sale of a vacant plot, (made) by Taorseus to Papontos.

APIS Translation (English)

Alimentary contract for money of the value of 11 pieces <of gold> and the contract of surrender and preliminary sale concerning the catoecic allotment of 2 arourai which belongs to me near Tebtynis, and near Kerkesoucha Orous the police allotment of 3 arourai which belongs to me, and near the same village of Kerksoucha Orous 3 3/4 arourai of an allotment of 7 arourai, and in the same village the half-share(?) of a house inherited from my father and an unroofed court, and of the other parcels in the same village the stable inherited from my father, and concerning whatever other property I may acquire from the present time, both movables and household furnishings and all that is owing to me in any way whatsoever.;And the dowry given is 60 drachmai of silver, including a robe, and as gifts (prosphorai) without valuation a golden ear-ring of 2 quarters and a golden lunette of 5 quarters and {a pair of ear-rings} silver armlets of a weight of 8 drachmai of uncoined metal.;Which contract Herodes, also called Orsenouphis, son of Herodes, about 38 years old, with a scar on the thumb of the left hand, makes with his wife Thenchorephis, daughter of Orseus, her mother being Tapnebtynis, about 30 years old, with a scar in the middle of the forehead.;Signatories: Diodoros, about 47 years old, with a scar in the middle of the forehead, and for the other party Pyrrhos, about 40 years old, with a scar on the forefinger of the right hand.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Papnebtynis son of Papnebtynis, a Persian of the epigone, about 30 years old, with a scar on the left cheek, acknowledges to Pallaus, son of Horouanchis, about 50 years old, with a scar on the middle of his nose, that he has received from him in cash 30 silver drachmai as a deposit. He will repay whenever he (Pallaus) may choose.;Signatory: Ptolemaios, son of Chairemon, about 74 years old, with a scar above the left elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Nikomedes, son of Phanias who is also called Phanesis, a Persian of the epigone, about 27 years old, with a scar on the forehead to the left, acknowledges to Herakles, son of Aphrodisios(?), about 45 years old, with a scar on the right thumb, that he has received from him in cash 13 1/2 new clean artabai of wheat free from dirt, by the measure of the granary of Heroides, son of Nikomedes, in Kerkesoucha Orous. He will repay it in the month Drousieus of the present year.;Signatories: Ptolemaios, son of Chairemon, about 72 years old, with a scar above the left elbow; for the other, Apollonios, the son, about 32 years old, with a scar above the right shin.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

On the 28th. Hermias, son of Cheos, about 40 years old, having as distinguishing marks a mole and a prominent eye on the left side, acknowledges to Soterichos, son of Kronides, about 30 years old, with a scar on neck to the left, that he has received from him in cash from hand to hand out of the house 100 silver drachmai, and in place of paying the interest and in return for clothing I will present myself daily for one year from the month Sebastos of the 3rd year to render him service and perform all the aforesaid tasks, and Soterichos is to suffer no prejudice therefrom in his right to the capital sum of silver drachmai which I owe him in accordance with a contract of service.;Onnophris, son of Pakebkis, about 32 years old, with a scar on the right knee, wrote for him.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

(The 11th, continued).;Agreement of sale of a donkey, (made) by Petheus to Narkissa.;On the 12th. [[Agreement (made) by Galates]] Lease of 4 1/2 arourai, (made) by Galates and others to Elis.;On the 14th. Agreement of sale of a donkey, (made) by Petesys to Herodes.;On the 16th. Lease of 5 arourai, (made) by Akousilaos to Eutychos.;Lease of 5 arourai, (made) by Akousilaos to Tamares.;Alimentary contract of the value of 21 gold pieces, (made) by Petsiris and another to Thenamounis.;Acknowledgment of deposit of 260 drachmai, (made) by Herodes to Lysas.;Acknowledgment of receipt of a dowry, (made) by Thaesis to Petesys.;Lease of 14 arourai, (made) by Pakebkis to Orseus.;Lease of 5 arourai, (made) by Hatres to Marsisouchos.;Lease of 3 arourai, (made) by Apollonios to Orsenouphis.;On the 18th. (Contract by which) Tasooukis gave (her son) in apprenticeship to Horos.;Acknowledgment of (receipt of) 400 drachmai as earnest-money (for a sale of land), (made) by Charonion to Patron.;Acknowledgment of deposit of 152 drachmai, (made) by Patynis to Marres.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Patynis to Thatres.;Acknowledgment of deposit of 40 drachmai, (made) by Papnebtynis to Pallaus.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 100 drachmai, (made) by Phasis to Haryotes.;Loan of 16 drachmai, (made) by Haryotes to Phasis.;Lease of a granary, (made) by Didymos and others to Petheous and another.;On the 22nd. Acknowledgment (of deposit) of 52 silver drachmai, (made) by Petheus to Didymos.

APIS Translation (English)

Leon, son of Onnophris, a Persian of the epigone, about 29 years old, with a scar on the right knee, acknowledges to Pallaus, son of Horouanchis, about 50 years old, with a scar on the left eyebrow, that he has received from him in cash 28 silver drachmai and that in place of the interest thereon he will give lodging to Pallaus and those whim he may wish in the half of a house and courtyard which belong to him in Tebtynis for the space of one year from the aforesaid time. And Pallaus and those whom he may choose shall use all the accessories of the half of the house and courtyard and he (Leon) guarantees the lodging.;Signatory for the debtor: Leon, son of Orsenouphis, about 32 years old, with a scar on the right knee.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Pauni 4, continued);Agreement for an order (to deliver) of 46 artabai of wheat, (made) by Herodes to Onnophris.;Acknowledgment of receipt of 40 drachmai, made by Terepsais to Orsenouphis.;On the 5th. Lease of 5 arourai, (made) by Pamethis to Marsisouchos.;On the 7th. Agreement to furnish lodging for 40 drachmai, (made) by Polemon to Hermaiskos.;On 11th. Loan of 224 drachmai, (made) by Soterichos to Patynis and another.;On the 14th. Agreement guaranteeing immunity, (made) by Patynis to Soeris.;Acknowledgment of receipt for a rent, (made) by Sarapion to Orses and another.;On the 16th. Loan of 600 drachmai, (made) by Herodes to Psyphis and another.;On the 17th. Agreement of lease of 6 arourai, (made) by Marepsemis to Eutychos.;Acknowledgment of receipt for a salary, (made) by Phasis to Heron.;Agreement (of - - -) of 4,400 drachmai, (made) by Proxenos and another to Hermaiskos.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 32 drachmai, (made) by Papontos to Demetria.;Acknowledgment of receipt of 4 arourai ofgrass, (made) by Orses to Eutychos.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 60 drachmai, (made) by Herakleios to Orsenouphis.;Acknowledgment of receipt of 60 drachmai, (made) by Herakleios to Herakleios son of Orseus.;On the 18th. Loan of 48 silver drachmai, (made) by Phaesis to Papnebtynis.;On the 19th. Agreement (of - - -) of 288 drachmai, (made) by Kronion and others to Akousilaos.;Agreement of concession of 6 1/2 arourai of an allotment granted to a policeman, (made) by Kronion to Areios.;Acknowledgment of receipt, (made) by Areios to Kronion.;On the 21st. Acknowledgment of deposit of 1,000 silver drachmai, (made) by Kronion to Areios.;Acknowledgment of deposit of 92 drachmai, (made) by Satyros and others to Apollonios.;On the 22nd. Loan of 42 drachmai, (made) by Herodion to Harpaesis and another.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Petesouchos, son of Protos, grandson of Harmais, a Persian of the epigone, about 35 years old, with a scar on the left forearm, has leased to Petesouchos, son of Petesouchos, son of Apol(lonios?), about 35 years old, with a scar on the calf of his right leg, from his property near Tebtynis in the so-called Kanabis the 4 arourai in one parcel, measured by the schoinion of 96 cubits, of the southern part, to sow with lotus for paturing sheep for the coming 3rd year; and he has received the rental and gives guarantee.;Signatories: for Petesouchos, Ptolemaios, son of Chairemon, about 75 years old, with a scar above the left elbow; for the other, Apollonios, son of Herakles, about 32 years old, with a scar on the forehead to the left.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Horos the second, also called Peneis, son of Apollonios, a Persian of the epigone, about 40 years old, with a scar on the left forearm, has leased to Psosneus, son of Orseus, about54 years old, with a scar on the left knee, four arourai of an allotment, (measured) by the schoinion of 96 cubits, in one parcel, which he holds in lease near Theogonis, for sowing with chickling(?) (arakos) and pasturing and folding sheep, and he has received the rental and gives guarantee.;Signatory: Ptolemaios, son of Chairemon, about 72 years old, with a scar above the left elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

On the 24th. Alimentary contract for the value of 21 gold pieces, (made) by Petesouchos to Thaubastis.;Lease of 4 arourai, (made) by Psenkebkis to Marsisouchos.;On the 25th. Acknowledgment of receipt of 60 drachmai, (made) by Kronion to Orsenouphis.;Lease of 5 arourai, (made) by Nikomedes to Apollonios.;Lease of 4 arourai, (made) by Petesouchos to Petesouchos.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Herodes to Thenchonephis.;Acknowledgment of receipt of 13 1/2 artabai of wheat, (made) by Nikomedes to Herakles.;Acknowledgment of receipt of a dowry of 200 drachmai, (made) by Herakleios and others to Klesis.;Lease of 10 arourai, (made) by Herodes to Onnophris.;Acknowledgment of receipt of a dowry of 32 drachmai, (made) by Orseus to Thenanchious.;<Alimentary> contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Patynis to Tapeseus.;Lease of pasture land, (made) by Orsenouphis and another to Orseus.;Agreement <to pay> 92 silver drachmai, (made) by Petheus to Papontos.;Acknowledgment <of deposit> of 700 drachmai, (made) by Herodes to Apias.;On the 28th. Agreement to furnish lodging for 40 drachmai, (made) by Klesis and others to Papontos.;Acknowledgment of receipt for rent, (made) by Herodes <Read: Herakleides> to Haryotes.;Pauni 1. Agreement to furnish lodging for 28 drachmai, (made) by Leon to Pallaus.;On the 3rd. Agreement of confirmation, (made) by Orsenouphis and others to Herakles and another.;Loan of 48 drachmai, (made) by Didymos to Harmais.;On the 4th. Agreement to furnish lodging for 60 drachmai, (made) by Orseus to Kollouthos.;Agreement to furnish a part of lodging for 60 drachmai, (made) by Orseus to Kollouthos.

APIS Translation (English)

Orsenouphis, about 55 years old, with a scar on the calf of the right leg, and Pallaus, about 50 years old, with a scar on the right eye-brow, both sons of Horouanchis, Persians of the epigone, have leased to Orseus son of Orseus(?), about 29 years old, with a scar on the right temple, the allotment of 12 arourai which they have at Kerkesephis, of which 10 arourai belong to Orsenouphis and the remaining 2 arourai to Pallaus alone; and at Tebtynis likewise 11 arourai of temple land; and in the same village pasture land of a catoecic allotment belonging to Orsenouphis. This lease of the aforesaid (lands) with the temple land is for 23 arourai in all; the 12 arourai for sowing with aracus, and the rest, 11 arourai, for sowing with hay, all for the pasturage of sheep. And they have received the rental and guarantee the lease.;Signatory: Harmiysios, son of Orseus, secretary of the cultivators, about 51 years old, with a scar on the right forearm.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Apollonios, son of Herakles, about 33 years old, with a scar above his right eyebrow, has leased to Orsenouphis the elder, son of Orsenouphis, the son of (Horou)anchis, a Persian of the epigone, about 42 years old, with a scar on the middle of his nose, 3 arourai of land near Tebtynis, which Apollonios himself happens to hold from the aforesaid father of the lessee, Orsenouphis, son of Horouanchis, under a lease with prepayment for the coming 3rd year, and has received the rental and gives guarantee. ;Signatory: Eutychos, son of Eutychos, about 30 years old, with a scar on the middle of his nose.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Orsenouphis, son of Horouanchis, about 55 years old, with a scar on the right calf, and Apynchis, son of Harmiysis, about 50 years old, with a scar on the right cheek, and Apsemis, son of Psosneus, about 50 years old,with a scar on the right wrist, and Psenkebkis, son of Sokonopis, about 30 years old, with a scar on the right forearm, and Orsenouphis, son of Orsenouphis, about 40 years old, with a scar on the nose below the eyebrow line, the five of them secretaries <Read: elders> of the public cultivators of the aforesaid village of Tebtynis, and Harmiysios, secretary of the cultivators of the same village, about 56 years old, with a scar on the right forearm, acknowledge to Herakles, son of Aphrodisios, about 65 years old, with a scar on the right cheek, and Orses, son of Phasos, about 58 years old,with a scar on the thumb of his right hand, both of them cattle graziers, that they, the parties of the first part, are satisfied with what Herakles and Orses will deposit at the designated public bank in the metropolis to the credit of the aforesaid Harmiysios, secretary of the cultivators, and Orsenouphis, son of Horouanchis, and the other secretaries <Read: elders> of the village, on account of the rental for the present 2nd year of a half-share of the dry pastures, and they guarantee (the lease).;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Patynis, son of Patynis, the son of Pallouaus, a Persian of the epigone, about 47 years old, bald, with a scar, on the forehead on the left side and the left eyebrow, acknowledges to Malles, son of Orseus, who is not yet of age, being about . . years old, with a scar on the right knee, acting with his guardian <OR: with the authority of> Petesouchos, his brother by the same father and mother, about 35 years old, with a scar on the right cheek, that he has received from him on deposit the sum of 182 drachmai in coined silver as a deposit free from all risk and all deductions. This Patynis, the party making the acknowledgment, will repay whenever Malles may choose, without any delay or subterfuge, and if he shall mot return it, he shall pay the (usual) penalty.;Signatory for the acknowledging party: Kronion, son of Haryotes, about 47 years old, with a scar on the left foot.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Pauni) 25. Loan of 56 drachmai, (made) by Eutychos to Marepsemis and another.;Lease of estates, (made) by Marepsemis to Marsisouchos.;On the 26th. Loan of 240 drachmai, (made) by Galates to Psyphis and others.;Lease of 11 arourai of land, (made) by Psyphis to Galates.;Loan of 44 drachmai, (made) by Herodion to Harmais and others.;On the 27th. Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Petesouchos to Thatres.;On the 28th. Lease of 4 arourai, (made) by Psenkebkis to Marsisouchos.;On the 29th. Acknowledgment of deposit of 60 drachmai, (made) by Orseus to Tamaron.;Agreement to furnish lodging for the sum of 100 drachmai, (made) by Panesis to Apollonios.;Acknowledgment of receipt of 32 drachmai, (made) by Demetria to Papontos.;Epeiph 2. Acknowledgment of deposit of 28 drachmai, (made) by Orseus and others to Heron.;Acknowledgment of receipt of a dowry of 200 drachmai, (made) by Thenerakleia to Herakles and another.;Agreement of obligation to remain in service (paramone) for the sum of 40 drachmai, (made) by Petesouchos to Galates.;On the 4th. Acknowledgment of receipt of 1,000 drachmai, (made) by Taopis to Haryotes.;Agreement to furnish lodging for the sum of 128 drachmai, (made) by Leon to Maron.;Lease of 6 1/2 arourai, (made) by Heron and others to Patynis and another.;On the 5th. Acknowledgment of receipt of 60 drachmai, (made) by Orsenouphis to Herakleios.;On the 7th.Loan of 72 drachmai, (made) by Lysimachos to Peskas and another.;Loan of 60 drachmai, (made) by Lysimachos to Heraklas.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Nikomedes, son of Phanias who is also called Phanesis, about 27 years old, with a scar in the middle of his forehead, has leased to Apollonios, son of Herakles, about 32 years old, with a scar above the right shin, the 3 arourai of the estate of the Emperor Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus which he farms near Tebtynis, for sowing in clover as pasture for sheep; and the catoecic allotment of 2 arourai which he holds near Kerkesoucha Orous for sowing, cutting, and drying grass, for the coming 3rd year (of the Emperor Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus). Apollonios is to supply himself with seed and perform all the operations, and he (Nikomedes) has received the rental and guarantees the agreement.;Signatory: Ptolemaios, son of Chairemon, about 72 years old, with a scar above the left elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Herakleides, son of Harmiysis, about 22 yers old, with a scar on the left eyeborw, and his parents, Harmiysis, son of Orseus, about 45 years old, with a scar on the left shin, both Persians of the epigone, being mutual sureties, and the latter's wife, who is the mother of Herakleides, Heraklea, daughter of Andronikos, a Persian woman, about 40 years old, with a scar in the middle of her forehead, (acting) with Harmiysis himself as guardian, inhabitants of the village of Phenameni in the Herakleopolite nome, which is above Memphis, acknowledge to Klesis, son of Psosneus, about 65 years old, with a scar on the upper lip on the right side, that they have received from him for his daughter Tamarres a dowry . . . of 200 silver drachmai, including a robe valued at 60 silver drachmai, and among her parapherna without valuation a pair of gold ear-rings of 3 quarters, and a golden lunette of 1 1/2 quarters, and silver armlets of a weight of 12 drachmai of uncoined silver, and a bronze bowl, and a bronze mirror, and 2 bronze water-jars, and a tin water-jar of a weight of 5 minai, and a chiton with flowers of gold, and 2 cloaks, and a white wrap. Let the married parties live together. (?There is) a dowry of 200 silver drachmai.;Signatories: Eutychos, son of Eutychos, about 32 years old with a scar on the right knee, and for the other, Soterichos, son of Herodes, about 32 years old, with a scar on the ankle-bone of the right foot.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Alimentary contract for money of the value of 21 gold pieces, and the contract of surrender and preliminary sale; and we affirm that we have bequeathed to our aforesaid son Dionysios for immediate possession after our death the allotment of catoecic land which belongs to me in the neighborhood of Theogonis, 8 arourai, and besides these 3/4 of an aroura of land with a further claim on it, making altogether eight arourai and three-fourths, or however many there may be, in four parcels; in the 1st parcel 3 arourai of the arourai inherited from my father, of which the neighboring plots are: on the south the allotment of Psenosiris, on the north the allotment of Patynis his brother, on the west revenue estates, on the east a public field; and in the second parcel, which is 2 3/4 arourai, of which the neighbors are: on the south the allotment of Thechnous, daughter of Maron, on the north the allotment of the sons of Thasis, daughter of Herakles, on the west the allotment of Psenosiris, son of Dionysios, on the east the allotment of Heraklides, son of Papos; and of the 3rd parcel, which is of 1 aroura, on the south is the allotment of Tamaron, daughter of Maron, on the north the allotment of the sons of Thasis, daughter of Heraklides, on the west the allotment of Akousilaos, son of Apollonios, on the east the allotment of Psenosiris, son of Dionysios; and in the fourth parcel the remaining 2 arourai, of which the neighbors are: on the south revenue estates, on the north a public estate, on the west the allotment of Orseus, son of Petepmoueis, on the east the allotment of Psenosiris, son of Dionysios; and from what belongs to me in Talei, of the same section, a new house of two stories inherited from my father, in which are a cellar and a court on the south side; and in the same Talei of another parcel a half-share of one and a half bikoi common and undivided in the so-called square of Arabakis; and likewise to the same son Dionysios in Talei in another parcel from vacant plots which belong to me two bikoi from four bikoi common and undivided formerly belonging to Heraklas, the stone-cutter; and likewise to the same Dionysios also up to the half-share of whatever I may leave of cattle of all sorts and movables and household furnishings and all that is owing to me; and of whatever property I may acquire from now on, likewise to the same son Dionysios in every possible way up to the half-share.;And the dowry given is 200 drachmai of silver,a nd as parapherna without evaluation a golden ear-ring of 4 quarters and a golden lunette of 2 quarters and a gold ring of 1 1/2 quarters and a silver ring of a weight of 2 drachmai of uncoined metal and a pair of silver armlets of a weight of 19 drachmai of uncoined metal and 2 silver bracelets <or: one silver bracelet> of a weight of 8 drachmai of uncoined metal and 2 bronze bowls of a weight of 7 minai amd 2 bronze water jars and women's utensils of tin of a weight of 5 minai and a wooden chest(?) and 2 women's robes,one dyed and the other one white, and 4 cloaks of various colors.;And in gift without evaluation from the coming year the land in her possession with a further claim on it <or: with her retaining her rights on it>, one aroura from two arourai, or however many there may be, held common and undivided in one parcel with her brother Chairemon at Tali in the so-called allotment of Leontiskos.;With contract, (I,) Petsiris, son of Phamounis, his <read: my> mother being Taopis, about 55 years old, with a scar on the right shin, and my wife Thaesis, daughter of Psosneus, her mother being Esermipis, about 50 years old, with a scar on the forehead on the right side below the hair, make with Thenamounis, daughter of Marres, her mother being Thenamounis, about 28 years old, with a scar on the right knee, who is the wife of their <read: our> son Dionysios.;Signatory: Apollonios, about 40 years old, with a scar on the wrist of the right hand, and for the other party, Onnophris, son of Pakebkis, about 32 years old, with a scar on the right knee.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Psenkebkis, son of Petosiris, a Persian of the epigone, about 48 years old, with a scar on the left cheek, has leased to Marsisouchos, son of Marsisouchos, about 32 years old, with a scar between the eyebrows, of the 8 arourai of public lands which he farms near Tebtynis 4 arourai on the north side of the same for sowing clover and pasturing sheep or cattle for the 7th year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator. Marsisouchos is to furnish the seed for himself, and Psenkebkis will fulfil the obligations to the state. He has received the rental and guarantees the contract.;Signatory: Marepsemis, about 30 years old, with a scar on the right shin.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

On the 18th. Tasooukis, daughter of Theos, a Persian woman, about 49 years old, with a scar on the left hand, acting with her guardian, her son Orseus, son of Onnophris, about 27 years old, with a scar on the left arm, has apprenticed to Horos, son of Papontos, about 40 years old, with a scar on the left eyebrow, her son Papontos for the weaver's trade for five years from the month Neos Sebastos of the present year; to be fed and clothed by Horos, who also is to pay the dues of the weaver's tax on his behalf, while the poll-tax is a charge upon Tasooukis. (Tasooukis) has received the aforesaid 40 drachmai.;Signatory: Ptolemaios, son of Chairemon, about 75 years old, with a scar above the left elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Kronion, son of Damas, about 40 years old, with a scar in the middle of his forehead, acknowledges to Orsenouphis, son of Chales also called Psenobastis, about 38 years old, with a scar on the little finger of his left hand, that he has received from him in cash 60 silver drachmai, which Orsenouphis owed Kronion according to a contract for lodging executed through the grapheion.;Signatories: Peter(--), son of Tyrannos, about 40 years old, with a scar on the right forearm, and for the other party Ptolemaios, son of Chairemon, about 72 years old, with a scar above the left elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Pakebkis, son of Horos, a Persian of the epigone, about 30 years old, with a scar on the left thumb, has leased to Orseus, son of Orseus, about 29 years old, with a scar on the right temple, from the public land which he farms in the neighborhood of Tebtymis the fourteen arourai or however many there may be of the southerly part, called those of Psechomesis, to sow with lotus for sheep pasture for the coming year, and has received the rental and gives a guarantee.;Signatory: Harmeysios, son of Orseus, about 55 years old, with a scar on the right elbow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Heraklides, son of Aphrodisios, about 27 years old, with a scar on the left wrist, acknowledges to Haryotes, son of Harmiysis, about 35 years old, with a scar on the left forearm, that he has received from him in cash 60 drachmai for the present 2nd year for 7 arourai of an allotment in the so-called Kanabis, and he has received the rental and guarantees the lease.;Signatory: Eutychos, son of Eutychos, about 32 years old, with a scar on the ankle bone of the right foot.

APIS Translation (English)

Hatres, son of Phanes, a Persian of the epigone, about 30 years old, having as a mark a mole by the left ear, has leased to Marsisouchos, son of Marepsemis, about 55 years old, with a scar on the right elbow, of the public land which he cultivates near Tebtynis five arourai or however many they may be, in one parcel, of the southern portion along the "Great Road", to be sown in barley for the coming third year of Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus Imperator, and has received the rental and will guarantee against all public dues and those of every sort.;Signatory: Onnophris, son of Psosneus(?), about 40 years old, with a scar on his right eye-brow.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Herodes, son of Heraklides, about 35 years old, with a scar in the middle of the forehead, has leased to Onnophris, son of Kollouthos, a Persian of the epigone, about 36 years old, with a scar on the left knee, the catoecic allotment of 7 1/2 1/11 arourai which he has near Tebtynis, and from his property near the same village 2 1/2 arourai of land from which olive grove has been cut down, making a total of 10 1/11 arourai or as many as there may be, in two parcels. The annual rental of the whole for the 1st and 3rd years of the lease of the aforesaid 10 1/11 arourai, together with the seed which the lessee shall receive from Herodes for his seed account for the whole each year, namely, 10 artabai of wheat, shall be 110 artabai of wheat by the standard measure of the granary of Thion, as with the other tenants, and for the 2nd and final years of the lease the rental of the whole of the aforesaid arourai without seed shall be 72 drachmai in silver. And let Onnophris pay the rental for all these years in the month Drousilleios, without any prejudice to his rights arising from the purchase of vacant plots which he has made from Herodes and his brothers.;Signatory.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Epeiph 7, continued);Lease of 7 arourai of land, (made) by Paopis to Orseus.;On the 8th. Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 100 drachmai, (made) by Orsenouphis to Onnophris and another.;On the 9th. Agreement of obligation to remain in service (paramone), (made) by Haretes to Horigenes.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Patynis to Herakleios.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Herakleios to Patynis.;Acknowledgment of deposit of 48 drachmai, (made) by Kronion to Eutychos.;Lease of a half part of pasture land, (made) by Onnophris and others to Herakleides.;Lease of 2 arourai, (made) by Heron to Elis.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 20 drachmai, (made) by Papontos to Ammonarion.;On the 10th. Loan of 42 drachmai, (made) by Chiales to Panorses.;On the 11th. Lease of 4 arourai, (made) by Pasys to Kronion.;Acknowledgment of receipt of 200 drachmai, (made) by Papnebtynis to Psenotypis.;Agreement of division of a stable, (made) by Orseus to Paches.;On the 12th. Agreement of deposit of 124 drachmai, (made) by Pasys to Kronion.;Acknowledgment of receipt of 100 drachmai, (made) by Apollonios to Panesis.;Acknowledgment of deposit of 60 drachmai, (made) by Orsenouphis and others to Maron.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Haryotes to Herodes.;Agreement of sale of a young female slave, (made) by Eudaimonis to Kastor.;Sale of two out of three parts of a court, (made) by Psenobastis to Orseus.;On the 13th. Acknowledgment of receipt of a salary, (made) by Orsenouphis to Maron.;Agreement for nursing a slave, (made) by Taphatres to Kronion.;On the 14th. Loan of 120 drachmai, (made) by Kronion to Kollouthos.

APIS Translation (English)

Didymos, about 45 years old, with a scar on the right thumb, and Alexandros, about 45 years old, with a scar on the left elbow, both sons of Telesis, have leased to Petheus, son of Petheus, a Persian of the epigone, about 40 years old, with a scar on the right eyebrow, and his wife Thenphanes(?), daughter of Psosneus, with a scar on the right eyebrow, with Petheus himself as her guardian, (the two being) mutual sureties for recovery, the granary with a gateway belonging to us and(?) our wives in Kerkesoucha Orous, in the division of Polemon, and in the < - - - part> of the gateway a storeroom for wheat <OR: a porterslodge(?)>, and the stable in front of the granary, all of which they have previously held in lease, for one year from the stated time in the month Germanikeios, at a total rental of fifty artabai of new barley, pure and unadulterated, by the measure of the granary, and two choice cocks together worth 4 silver drachmai, and at the Amesysia one artaba of barley, the whitewashing of the granary being the duty of the lessors, while the lessee, who furnishes the labor for a single whitewashing, (shall pay) the rental in the month Neos Sebastos of the coming year.;Signatory: Herodes, son of Herodes, about 35 years old, with a scar on the forehead to the left.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Kaisareion 16, continued).;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 40 drachmai, (made) by Harmaissemis and others to Naaraus.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Psosneus to Thenerakleia.;Alimentary contract for the value of 21 gold pieces, (made) by Trophaneous to Tephersos.;Loan of 320 drachmai, (made) by Lysimachos to Aunes and another.;Lease of estates, (made) by Psosneus to Heron.;Agreement of division (of property), (made) by Papnebtynis to Teteon.;Acknowledgment of deposit of 123 drachmai, (made) by Aunes to Herakleides.;Lease of 6 arourai, (made) by Panesis to Herakleides.;Lease of pasture land, (made) by Sotas to Herodes.;Acknowledgment (of receipt) of a dowry of 50 drachmai, (made) by Hatres to Thatres daughter of Petesouchos.;Alimentary contract for the value of 11 gold pieces, (made) by Apynchis to Thatres.;Acknowledgment of deposit of 182 drachmai, (made) by Herakleios to Orseous.;On the 19th. Agreement to furnish lodging for 7 silver drachmai, (made) by Papontos to Pekysis.;Agreement of cession of . . ., (made) by Kronion to Herakleides.;Loan of 90 drachmai, (made) by Herakleides to Kronion.;Lease of 6 arourai of an allotment, (made) by Heron to Herakleides.;Acknowledgment of receipt of 52 drachmai, (made) by Orseus to Petesouchos.;Lease of 4 arourai of grass, (made) by Anchious to Patron.;On the 23rd. Loan of 160 drachmai, (made) by Didymos to Orsenouphis.;Acknowledgment of deposit of 16 drachmai, (made) by Orseus to Orseous.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Charonion, son of Nilos, about 28 years old, with a scar on the right thumb, acknowledges to Patron, son of Tryphon, about 30 years old, with a scar on the left knee, that he has received from him at once 400 silver drachmai as earnest money not subject to recovery of a sum of 1540 silver drachmai, the price fixed for the catoecic allotment belonging to Charonion, near Kerkousiris in the division of Polemon, consisting of 10 arourai, or however many they may be, in one parcel, and all the appurtenances, having as boundaries on the south, north, and west a dyke, and on the east the allotment of Hermodoros, son of Herodes, upon condition that Charonion, if he receives from Patron the remainder of the price of 1540 silver drachmai by the eighteenth of the month Drousilleios of the present year, shall cede it to Patron or whomever he may choose, through whatever offices they may choose, and shall complete the documents which are due to him and whomever he may choose through the catoecic bureau for transfer of title and cession of control, as is proper, and Charonion himself and his heirs shall guarantee the cession to Patron and whomever he may choose and his heirs with every guarantee from all public taxes, the artabia and naubion and arithmetikon and every public tax, of former times up to the present 2nd year of Tiberius Caesar Augustus Germanicus Imperator and of the 2nd year itself, and from private dues and all claims and other sorts of obligations for all time, and shall give surety.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Klesis, son of Psosneus, a Persian of the epigone, about 65 years old, with a scar on the upper lip on the right side, and his wife Arsinoe, daughter of Pyrrhos, a Persian woman, about 50 years old, with a scar on the right calf, with her husband Klesis as her guardian, being mutual securities for recovery, acknowledge to Papos, son of Didymos, about 29 years old, with a scar on the lower lip on the left side, that they have received from him 40 silver drachmai and instead of the interest thereon will furnish lodging, and the parties acknowledging the debt have permitted(?) the asses of Papos to stable in the courtyard belonging to Klesis in his house <or: in the courtyard of the house belonging to Klesis in the village Tebtynis>, and the creditor shall use all the equipment in the courtyard, for 2 years from the aforesaid time, and the debtors and their heirs will guarantee the lodging.;Signatory for the debtors: Eutychos, son of Eutychos, about 41 years old, with a scar on the right calf.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Orseus, son of Kames, a Persian of the epigone, about 30 years old, with a scar on the left cheek, acknowledges to Thenanchious, about 27 years old, with a scar on her right shin, acting with her guardian, her brother Komon, about 31 years old, with a scar on his forehead to the left, that he has received from her on her own behalf as a dowry 32 drachmai in silver.;Signatory: Herodes, son of Eutychos, about 31 years old, with a scar on the middle of his nose.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated).

APIS Translation (English)

Haryotes, son of Lysimachos, about 24 years old, with a scar on the left forearm, has made a loan (and) Phasis, son of Peteno(--), a Persian of the epigone, about 30 years old, with a scar on the forehead on the left side, (acknowledges) that he has received from him 16 drachmai in silver, which he has taken from him in cash. He will repay in the month Kaisareios of the current second year.;Signatory: Ptolemon, son of Ptolemon, about 24 years old, with a scar on the right shin.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Thaesis, daughter of Patynis, about 40 years old, with a scar on the right thumb, acting with her guardian Sarapion, her own brother of the same father and mother, about 44 years oldm with a scar below the right cheek, acknowledges to her former husband Petheus, son of Peloeis, about 43 years old, with a scar on the right shin, that she has received from him in cash from hand to hand out of the house 540 drachmai in silver and the dowry which he owed her and the parapherna, and that she will bring no charge against him.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Petheus, son of Petheus, a weaver, a Persian of the epigone, about 35 years old, with a scar on the right eyebrow, president and secretary of the weavers of the village of Kerkesoucha Orous in the division of Polemon for the current year, acknowledges to Papontos, son of Herak(l--), about 36 years old, with a scar in the middle of the forehead, and Harpa . . ., son of Papontos, about 35 years old, with a scar on the left eyebrow, and Ptollis(?), son of Ptollis, about 30 years old, with a scar on the left knee, and Papontos, son of Papontos, about 30 years old, with a scar on the left eyebrow, and Ptollis, son of Herak(l--), about 40 years old, with a scar on the left cheek, the 5 being weavers belonging to the corporation of those of the same village, that he, Petheus, the president, shall be obliged to pay to those aforesaid in the month Kaisareios of the current year 92 drachmai, the outlay for beer.;Signatory: Alkimos, about 30 years old, with a scar on the left cheek.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

Herodes the younger, son of Ptolemaios, a Persian of the epigone, about 38 years old, with a scar on the left temple, acknowledges to Lysas, son of Didymos, about 23 years old, with a scar on the right food, that he has received from him in cash from hand to hand out of the house 260 silver drachmai of coined silver of the Augustan and Ptolemaic issues on deposit free from all risk and all deductions. Let Herodes be obliged to repay this deposit without any delay or subterfuge.;The rest in conformity.

APIS Translation (English)

(Epeiph) 30. Acknowledgment of receipt of 60 drachmai, (made) by Tatepheros to Orseus.;Lease of estates, (made) by Lysimachos to Onnophris. [[Sale]];Sale of a half part of a house, (made) by Harmais to Petesouchos.;Sale of a half part of a house, (made) by Orsenouphis to Cheus.;Sale of parts of a house, (made) by Psosneus to Kastor.;Sale of a third part of a house, (made) by Marepkaimis to Pakebkis.;Sale of parts of a house, (made) by Herakleia and others to Sadalas and another.;Lease of estates, (made) by Marepsemis [[and others]] to Psyphis.;Agreement of division (of property), (made) by Orseus and his brothers.;Agreement (of - - -) of 60 silver drachmai, (made) by Pakebkis and others to Sigeris.;Agreement (of - - -) of 60 drachmai, (made) by Thaubastis to Orseus and another.;Mutual agreement of partnership between Orseus and others.;Mutual agreement of division of a house between Tapholemis and others.;Agreement of release of claims, (made) by Thaesis to Onnophris and another.;Month of Kaisareios 4.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Herodes to Marcus.;Agreement (of - - -) of 28 artabai of barley, (made) by Orsenouphis to Maron.;Sale of a third part of a vacant plot, (made) by Herodes to Eutychos.;Agreement of sale of a donkey, (made) by Eutychos to Gaius.;Acknowledgment of deposit of 1250 drachmai, (made) by Orsenouphis and others to Herakleios.;On the 5th. Agreement of sale of a half part of a donkey, (made) by Lysimachos to Akousilaos.;Agreement of partnership in farming, (made) by Akousilaos to his sons.

APIS Translation (English)

On the 24th. Alimentary contract for money of the value of 21 pieces of gold and the contract of surrender and preliminary sale, concerning the whole house which belongs to me and the court and the plot of ground in Tebtynis in one parcel formerly belonging to Orsenouphis, son of Horouanchis, and concerning the shares which came to me from my father of another house and court likewise in Tebtynis, and concerning whatever property I may acquire from the present time, allotments and vineyards and groves and building sites and cattle of all sorts and slaves and movables and household furnishings and all that is owing to me in any way whatsoever, or may come to me from any source whatsoever.;And the dowry given is 300 silver drachmai, and as parapherna without valuation a gold ear-ring of 3 1/2 quarters and a golden lunette of 2 quarters and silver armlets of a weight of 12 drachmai of uncoined metal and a bronze bowl and women's utensils of tin of a weight of 5 minai. And concerning what is held under gift we have contracts.;Which contract Petesouchos, son of Harmiysis, his mother being Teros, about 46 years old, with a scar on the right shin.;Signatory: Er(--), son of Ptolemaios(?), about 32 years old, with a scar on the right side of the neck.;The rest in conformity.